ŠUMSKA VEGETACIJA TREŠNJIKA KOD BANJE LUKE

Miloš Miletić, Đorđije Milanović, Vladimir Stupar, Jugoslav Brujić
2017 ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  
Rad obrađuje šumsku vegetaciju potencijalnog Natura 2000 područja "Trešnjik" na Starčevici kodBanje Luke. Iako područje leži nadomak glavnog grada Republike Srpske, šumska vegetacija do sadanije bila istraživana. Istraživanje je ukazalo na veliki diverzitet šumskih staništa na relativno malomprostoru. Utvrđeno je ukupno sedam stanišnih tipova, klasifikovanih u dvije ekološki i florističkijasno definisane grupe: (i) Grupa stanišnih tipova bukovih šuma: (1) stanišni tip Athyrium
more » ... m filix-femina-Fagus sylvatica (čiste šume bukve); (2) stanišni tip Fagus sylvatica-Tilia tomentosa (šume bukvei srebrnolisne lipe); (3) stanišni tip Quercus petraea-Tilia tomentosa (degradacija prethodnog tipa,sa dominacijom lipe); (ii) Grupa stanišnih tipova kitnjakovih šuma: (4) stanišni tip Carpinus betulus-Quercus petraea (klimatogena šuma kitnjaka i graba); (5) stanišni tip Vaccinium myrtillus-Quercuspetraea (acidofilna kitnjakova šuma); (6) stanišni tip Carpinus orientalis-Quercus petraea (termofilnekitnjakove šume); (7) stanišni tip Fraxinus ornus-Carpinus orientalis (šikare bjelograbića i crnogjasena).
doi:10.7251/gsf1625015m fatcat:rdw54dyc2ve53jp5wgnie63w5a