Opiekuńczo-wychowawcza działalność środowiskowych ognisk wychowawczych TPD jako czynnik wspomagający wychowanie dziecka w rodzinie własnej

Izabela Gątarek
2015 Seminare Poszukiwania naukowe  
Streszczenie Rodzina uznawana jest za znaczący czynnik zachowań dewiacyjnych w wieloczynnikowej teorii poszukiwania ich przyczyn. Środowisko rodzinne kształtuje najważniejsze cechy osobowości, w tym dewiacje. Uległo ono radykalnym zmianom w ciągu ostatnich dwudziestu lat, co pozostawiło swoje piętno na wzroście występowania zaburzeń społecznych. Niniejszy artykuł wyjaśnia najważniejsze konteksty tego rozwoju. Słowa kluczowe: Zaburzenia społeczne, rodziny, zmiany społeczne, socjalizacja.
more » ... Family is considered to be a significant factor of deviant behaviour within the multifactor theories searching for its causes. Family environment forms the core features of personality, including the deviations. It has undergone radical changes in the course of the past twenty years, which left its marks on the increase of the incidence of social deviation. This paper explains the most important context of this development.
doi:10.21852/sem.2015.1.10 fatcat:s6ko7xnofjg6vpczf33bsthvhm