ÖZEL SPOR MERKEZLERİNDEKİ HİZMET KALİTE ALGISI

İzzet İSLAMOĞLU
2019 Journal of International Social Research  
Öz Bu çalışmanın amacı özel spor merkezleri tarafından sunulan hizmet kalitesinin kullanıcıların bazı durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Çalışmaya Samsun ilinde özel spor merkezlerine giden 18-55 yaş aralığında toplam 385 kişi dahil edilmiştir. Cinsiyete göre özel spor merkezlerinde algılanan hizmet kalitesi; 'etkileşim kalitesi' boyutunda kadınlar, 'egzersiz aletekipmanları kalitesi', 'program ve ortam kalitesi' boyutunda ise erkeklerin puanları daha
more » ... ları daha yüksektir. İstatistiksel açıdan 'çıktı ve fiziksel çevre kalitesi' alt boyutlarında anlamlı farklılık yok iken (p>0,05), Etkileşim, alet-ekipman, program ve ortam kalitesi alt boyutları anlamlı bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Etkileşim, çıktı ve fiziksel çevre kalitesi alt boyutlarında 26-40 yaş grubunun puanları diğer gruplardan düşüktür. Alet-ekipman, program ve ortam kalitesi alt boyutlarında ise 41 ve yukarısı yaş grubunun puanları daha düşüktür. Anahtar Kelimeler: Spor Merkezi, Algılanan Hizmet Kalitesi, Cinsiyet. Abstract The aim of this study is to determine whether the quality of service offered by private sports centers varies according to some situations of users. The study was applied to 385 people aged 18-55 who go to private sports centers in Samsun province. According to the gender fitness centers perceived quality of service; In terms of interaction quality, women are more likely to score in terms of the quality of the exercise equipment, the quality of the program, the quality of the environment, and the men in the total scale. While there was no significant difference in output and physical environment quality sub-dimensions according to gender (p>0.05), significant differences were found in efficiency, instrument-equipment, program and environment quality sub-dimensions (p<0.05 and p<0.001). The scores of 26-40 age groups in interaction, output and physical environment quality sub-dimensions are lower than other groups. In the instrument-equipment, program and environment quality sub-dimensions, the scores of the age group 41 and above are lower. GİRİŞ Spor yapmak yalnızca bir bedensel uğraş olmayıp, aynı zamanda bir sosyalleşme, bir topluma uyum sürecidir. Spor yapmak için gelişmiş bir kas ve iskelet yapısı, hareketleri yapabilmek için yüksek koordinasyon öneminin yanında (Ceylan ve ark., 2016), çağımızda toplumların refah ve kültür düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan spor, sosyal ve kültürel hayatta giderek önemli olmaktadır. Sağlık ve zindelik hareketi dünyada hızla gelişen bir durumdur (Afthinos ve ark., 2005). Dünyada ve Türkiye'de sporun gelişimi, son yüzyıllarda artan bir ivme kazanmıştır. Spor sektörü, bu yüzyıl içinde, ekonomik gelişmeye bağlı gelir düzeyinde artış, aktif yaşantı ve sağlıklı yaşam arasındaki ilişkinin net bir şekilde ortaya çıkmasıyla, katılımcı sayılarında büyük artış yaşanmıştır. Bu durum özel spor merkezleri sektörünü, vazgeçilmez bir endüstri haline getirmiştir (Yalçın ve ark., 2004). Hizmet işletmeleri olarak değerlendirilen özel spor merkezleri 'kişinin sağlıklı yaşam, zindelik, zayıflama, kuvvet geliştirme gibi gereksinimlerin
doi:10.17719/jisr.2019.3520 fatcat:xse6qhpwrjcgfhz73ptvwie4ym