WOMEN'S REPRODUCTIVE RIGHTS AND THEIR LEGISLATIVE REGULATION IN UKRAINE

O.O. Keneva, A.V. Myshanych
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
О.О., студентка ІІІ курсу Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Мишанич А.В., студентка ІІ курсу Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого У статті розглянуті особливості законодавчого регулювання репродуктивних прав жінок в Україні, висвітлено основні прогалини законодавства щодо цього питання. Незважаючи на активне обговорення в засобах масової інформації проблем
more » ... інформації проблем щодо реалізації репродуктивних прав жінок в Україні, це питання залишається фактично неврегульованим на законодавчому рівні та практично не дослідженим у наукових колах. Зокрема, нині є недослідженим реальний стан забезпеченості репродуктивних прав жінок, а також судова практика національних судів України та Європейського суду з прав людини щодо реалізації ними цього права. Метою статті є вивчення законодавчого врегулювання репродуктивних прав жінок в Україні, аналіз особливостей деяких репродуктивних прав, які здійснюються за допомогою допоміжних репродуктивних технологій з акцентом на проблемних питаннях, пов'язаних із сурогатним материнством, дослідження судової практики з окресленого питання. Обґрунтовано наукові позиції щодо репродуктивних прав. Наголошено, що репродуктивні права є правами новітнього, четвертого покоління прав людини та є похідними від особистих прав особи. Зауважено, що репродуктивні права людини бувають як природними, так і такими, що здійснюється з використанням допоміжних технологій. Підкреслено, що незаконні дії з укладання угод стосовно народження дітей шляхом безпідставного застосування допоміжних репродуктивних технологій є кримінально караними в Україні. Проаналізовано судову практику України щодо реалізації громадянами репродуктивних прав. Акцентовано на особливостях застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства. Визначено короткий алгоритм дій іноземних громадян у разі використання цього методу в Україні. Наголошено на імперативності законодавства деяких країн щодо реєстрації батьківства подружжя стосовно дитини. Здійснено аналіз судової практики Європейського суду з прав людини щодо правових нюансів, пов'язаних із сурогатним материнством. Встановлено позицію Європейського суду щодо неможливості заборони сурогатного материнства негативно впливати на дітей, народжених у такий спосіб за кордоном. Ключові слова: репродуктивні права жінок, особистісні права, право на життя, природні репродуктивні права, допоміжні репродуктивні технології, сурогатне материнство, штучне запліднення, медичний туризм. The article considers the peculiarities of the legislative regulation of women's reproductive rights in Ukraine, highlights the main gaps in the legislation on this issue. Despite the active discussion in the media on the implementation of women's reproductive rights in Ukraine, this issue remains virtually unresolved at the legislative level and virtually unexplored in scientific circles. In particular, today the real state of women's reproductive rights is unexplored, as well as the case law of national courts of Ukraine and the European Court of Human Rights on the exercise of this right. The aim is to study the legal regulation of reproductive rights of women in Ukraine, analyze the features of some reproductive rights, which are carried out with the help of assisted reproductive technologies with an emphasis on issues related to surrogacy, case law on this issue. Scientific positions on reproductive rights are substantiated. It is emphasized that reproductive rights are the rights of the latest, fourth generation of human rights, and are derived from personal rights. It is noted that human reproductive rights are both natural and those that are carried out with the use of assistive technologies. It is emphasized that illegal actions on concluding agreements on the birth of children through unjustified use of assisted reproductive technologies are criminally punishable in Ukraine. The judicial practice of Ukraine on the realization of reproductive rights by citizens is analyzed. Emphasis is placed on the peculiarities of the use of assisted reproductive technologies by the method of surrogacy. A short algorithm of actions of foreign citizens when using this method in Ukraine is determined. Emphasis is placed on the imperative nature of the legislation of some countries on the registration of paternity of spouses with respect to a child. An analysis of the case law of the European Court of Human Rights on the legal nuances associated with surrogacy. The position of the European Court on the impossibility of prohibiting surrogacy to negatively affect children born in this way abroad has been established.
doi:10.32782/2524-0374/2020-8/11 fatcat:idcmz4axzfhixp4eg5cgvsayuq