Country of Origin Effect in the Perception of Banking Services in Poland. Pilot Studies
Efekt kraju pochodzenia w postrzeganiu usług bankowych w Polsce. Badania pilotażowe

Jacek Paweł Jaworski, Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy
2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
Efekt kraju pochodzenia w postrzeganiu usług bankowych w Polsce. Badania pilotażowe Country of Origin Effect in the Perception of Banking Services in Poland. Pilot Studies Słowa kluczowe: efekt kraju pochodzenia, COO, usługi bankowe Keywords: country of origin effect, COO, banking services Kod JEL: M39, M59 Wstęp Banki we współczesnej gospodarce pełnią szczególną rolę. Świadczone przez nie usługi w znacznym stopniu warunkują m.in. dostęp do kapitału, szybkość i komfort realizacji transakcji
more » ... acji transakcji płatniczych, a także gromadzenie oszczędności. W tym ujęciu banki stanowią jeden z fundamentów rozwoju gospodarczego i chociaż w ostatnich latach, pod wpływem światowego kryzysu finansowego, wyrażane były opinie głoszące, że "bankowość będzie zawsze, banki niekoniecznie", a nawet wieszczące schyłek działalności banków w dotychczasowym kształcie [Marcinkowska i in., 2014, s. 10], to przecież nadal trudno przecenić ich rolę w rozwoju współczesnych społeczeństw. Powszechnie uważa się, że banki oprócz tego, że pełnią klasyczne funkcje usługowe, powinny być instytucjami zaufania publicznego. Istotą ich działania jest znajdowanie punktu równowagi między efektywnością świadczonych usług a szeroko Pobrane z czasopisma Annales H -Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl
doi:10.17951/h.2015.49.4.169 fatcat:tjqpqdg3ezahxgog7u7vrc5yge