Management of employees' commitment in the context of generational changes in the workplace
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście zmian pokoleniowych w miejscu pracy

Ada Dziopak-Strach
2018 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie są zależności pomiędzy zaangażowaniem pracowników a ich wiekiem oraz czy konieczna jest dywersyfikacja narzędzi wpływających na zaangażowanie pracownicze w związku z różnorodnością pokoleniową w miejscu pracy. Analizie poddano literaturę przedmiotu oraz wyniki badań, które były już w tym zakresie przeprowadzone. Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, zaangażowanie, różnorodność pokoleniowa Wprowadzenie W obliczu nieustannych zmian
more » ... ustannych zmian dokonujących się we współczesnym świecie, polegających na szybkim rozwoju technologicznym, globalizacji, postępujących zmianach społecznych i światopoglądowych, organizacje zmuszone są dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia w celu zachowania i umocnienia swojej Abstract The aim of the article is to try to answer the question what are the dependencies between employees' commitment and their age, and whether it is necessary to diversify tools affecting employee commitment in connection with generational diversity in the workplace. The analysis will cover subject literature and the results of research that have already been carried out in this area.
doi:10.18276/sip.2018.51/2-13 fatcat:43gta3plbnhn3cqmowhtywjtum