Family context as a part of preschool institutional context in Montenegro

Tatjana Novovic, Dusanka Popovic
2017 Inovacije u Nastavi  
Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора Оригинални научни рад Породични контекст као дио предшколског институционалног амбијента у Црној Гори 2 Резиме: У савременом предшколском контексту породица и дјечја установа добијају прилику да буду кокреатори васпитно-образовног амбијента у вртићу. Успостављање природног васпитног континуитета и јединственог поља дјеловања између двије средине на које је дијете упућено неупитна је потреба и претпоставка вишеаспекатске подршке дјетету. Циљ нашег
more » ... Циљ нашег истраживања је био сагледавање мишљења и процјена родитеља о квалитету остварене сарадње са васпитачима у црногорским предшколским установама. У ту сврху креирали смо полуструктурирани интервју, чије ћемо исходе / доминантне одговоре у наставку рада и представити, кондензујући добијене одговоре по сличности у јединствене категорије. Разговарали смо са родитељима у оквиру три фокус групе (тридесет родитеља укупно). Интервјуисани испитаници/родитељи у фокус групама, у нашем истраживању, из три црногорске регије, оцртавају димензије актуелног предшколског контекста, налазећи предности и суштински напредак у домену сарадње између свих актера у јединственом "предшколском простору", као и мањкавости, односно прилике за развој и креирање нових, ефикаснијих, прегнантних путева за међусобну подршку, за добробит дјетета. Наши респонденти истичу: квалитетан и ефикасан рад васпитача, дјелимично системски обухватан васпитно-образовни процес и/или неадекватан васпитно-образовни приступ и недостајући дидактички прецизирани слијед активности у вртићу. Од облика сарадње преовлађују индивидуални контакти и општи родитељски састанци. Родитељи/испитаници су дјелимично обавијештени и укључени у програмске активности, а као разлог недовољно ефикасне сарадње истичу прекобројност васпитних група, посебно у централној регији. Како би се унапредио квалитета рада у предшколској установи, интервјуисани родитељи 12 1 tabo@t-com.me 2 Истраживање је рађено 2014. године у оквиру пројекта "Ефекти реформских промјена предшколског васпитно-образовног контекста у Црној Гори", реализованог уз подршку Министарства просвјете и Министарства науке Црне Горе. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited. 83 Породични контекст као дио предшколског институционалног амбијента у Црној Гори Увод У контексту савременог хуманистичког приступа предшколском институционалном начину организовања дјечјег живота породица заузима важно, нужно и незамјенљиво мјесто у процесу креирања укупног васпитно-образовног амбијента у "дјечјој установи". Будући да породица представља основно или примарно окружење у којем се дијете развија и учи, усваја кључне животне вриједности, нужно је доживљавамо као средиште васпитног утицаја на индивидуу. Бројне су дефиниције и перцепције значења и функционалних детерминанти породичне заједнице, њене структуре и димензија, али се углавном аутори, из визура бројних различитих теоријских и научних упоришта, слажу у погледу кључне одреднице ове примарне друштвене ћелије, увиђајући да њене чланове повезују витални заједнички животни интереси, уз изразито снажну везивну емотивну "платформу". "Обитељ чини сет односа који се испреплићу у појединцу. Она је јединица која функционира у различитим социјалним и културним контекстима, тежећи успоставити хомеостазу међуодноса. Стална тежња за успостављањем равнотеже у међуодносима чини обитељ динамичним суставом" (Klarin, 2006: 38). Психопедагошке теорије о породици на различите начине димензионирају функционалност и васпитну сврху ове примарне афективно-друштвене ћелије. "Психоаналитичка теорија негује линеарни модел узрочности и о породици просуђује враћањем у прошлост, на ниво несвесног које детерминише многоструке породичне односе, од избора партнера до актуелних породичних конфликата" (Goldner-Vukov,
doi:10.5937/inovacije1701082n fatcat:rze75yshyrhtbn52shhiyv6oba