Türkiye İçin Döviz Rezerv Yeterlilik Göstergelerinin Değerlendirilmesi

Yusuf DEMİR
2020 Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Öz Her an kullanıma hazır bulunma özelliğine sahip uluslararası rezervler, uluslararası ödeme aracı olarak kabul görmektedirler. Birbirlerine çevrilebilme özelliğine sahip olan bu rezervleri kontrol etme yetkisi ülkelerin para otoritelerindedir. Bu ödeme aracının hangi düzeyde tutulacağı da ülkeler için önem arz etmektedir. Bu çalışmada da, Türkiye'de, optimal rezerv seviyesinin belirlenmesi amacıyla 2003-2018 döneminde, rezervlerin ithal edilen mal ve hizmetlere oranı, rezervlerin kısa vadeli
more » ... vlerin kısa vadeli dış borçlara oranı ve rezervlerin para arzına oranı göstergeleri değerlendirilmiştir. Sonuçta, incelenen her yıl, ideal olarak kabul edilen "1" değerini aşan ve 1,87 oranında ortalama rezervlerin ithalatı karşılama oranı bulunmaktadır. Rezervlerin kısa vadeli dış borçları karşılama oranı da bu dönemde ortalama 1,20 olarak bulunmuştur; ancak 2013, 2014, 2017 ve 2018 yıllarında rezervlerin kısa vadeli dış borçları karşılayamadığı ve ideal olarak kabul edilen "1" değerinin altına düştüğü görülmüştür. Rezervlerin para arzına oranının yüzde 20'sinden fazla olması gerektiği göz önüne alınırsa, bu oran incelenen dönemde her yıl yeterli düzeydedir ve ortalaması yüzde 27 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında, döviz rezervlerinin incelenen dönemde, ithalatı, kısa vadeli borçları ve para arzını karşılamada yeterli olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler : Döviz Rezervi, Merkez Bankası, Türkiye. Jel Sınıflandırılması : F10, F30. 1 Dr. Öğr. Üyesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İktisat Bölünü, ydemir@cumhuriyet.edu.tr, ORCİD: 0000-0001-5677-8709 Demir, Y. (2020). Türkiye için döviz rezerv yeterlilik göstergelerinin değerlendirilmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 413-425. Abstract International reserves are assets that are controlled by the monetary authorities of countries and can be converted to each other, are accepted as international payment instruments, ready for use at any time. The level of this payment instrument is also important for countries. In this study, in order to determine the optimal level of reserves, the ratio of reserves to imported goods and services, to short-term external debt and to money supply between the years 2003-2018 were evaluated for Turkey. As a result, every year in this period, average of the ratio of reserves to imported goods and services is 1.87 % and this rate exceeds the "1" value, which is considered to be ideal. The ratio of reserves to short-term external debt is 1. 20 on average; however, in 2013, 2014, 2017 and 2018, the reserves were not able to meet short-term external debt and fell below the ideal value of "1". Considering that the ratio of reserves to money supply should be more than 20 percent, this ratio is sufficient every year in the examined period and the average is 27 percent. In general, it can be said that foreign reserves are sufficient to imports, short-term debts, money supply.
doi:10.25287/ohuiibf.619249 fatcat:no4u2hfyingbvfavcvl4yycl2i