The anthropology of the future. Research directions
Антропология будущего. Ориентации исследований

Yulia V. Rozhkova, Lomonosov Moscow State University
2020 Sibirskie Istoričeskie Issledovaniâ  
doi:10.17223/2312461x/28/18 fatcat:lzho4zf32jdv7mojvgcvzeeav4