LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Vliv hnojení cukrovky chlévským hnojem na zaplevelení Influence of Manure on Weed Infestation of Sugar Beet

Jan Winkler, Ivana Rypová, Jiří Dvořák
unpublished
Pěstování rostlin podle zásad udržitelného rozvoje je spojeno se zachováním určitého podílu organické hmoty v půdě (1). Správné pěstitelské postupy se snaží zvýšit podíl organické hmoty v půdě, a tím se zvyšuje zastoupení půdního organického uhlíku (2). V současné době nabírá zvyšování půdního uh lí ku nový rozměr v souvislosti s úsilím o omezení množ ství skle ní­ kových plynů. Podle některých autorů (3) snižuje uhlík hro­ maděný v půdě obsah atmosférického CO 2. Organická hmota a vyšší
more » ... e uhlíku chrání půdní agregáty a také humus před destruktivní činností půdních mikroorganismů (4). Organický uhlík je do půdy dodáván prostřednictvím or­ ga nických hnojiv a ve formě posklizňových zbytků. Aplikace organických hnojiv, především chlévského hnoje, podporuje sta bilitu půdních agregátů, pozitivně působí na humusové látky v půdě a také dodává příznivě působící mikroorganismy (5, 6, 7). Kromě těchto pozitivních schopností je nežádoucí součástí chlévského hnoje také velké množství plodů a semen plevelů (8). Půdní semenná banka představuje hlavní zdroj plevelů na orné půdě a zajišťuje jejich přežití do budoucna (9). Vlastní úroveň zaplevelení, tj. množství plodů a semen plevelů v půdě a počet rostlin plevelů v porostech polních plodin, je výsledkem a do značné míry odráží historii všech uplatňovaných pěstitel­ ských opatření na daném pozemku (10, 11). Z uplatňova­ ných opatření se jedná především o technologii zpracování půdy (12) a také o střídání plodin (13, 14). Střídání plodin na pozemku je důležitým opatřením, které ovlivňuje druhovou pestrost společenstev plevelů (15). Osevní postup vytváří pod mínky pro větší rozmanitost v druhovém spektru plevelů než v monokulturách plodin (16), kde mono tónní regulace plevelů vykazuje stejný selekční tlak na plevele. Tím jsou upřednostňovány druhy s fenotypem a fenologií podobnou pěstovaným plodinám (17). Význam půdní semenné banky se zvyšuje především v sys­ témech s omezeným používáním herbicidů, kde je důležité omezit počet semen plevelů v půdě a tím usnadnit regulaci ple velů (18). Integrované systémy regulace plevelů mají poten­ ciál k omezení využívání herbicidů a udržení úspěšné regulace plevelů v dlouhodobém horizontu (19). Je však nutné upozor nit, že procentické zastoupení semen určitého druhu plevele v půdní zásobě nebývá v korelaci se zastoupením toho stejného druhu v aktuálním zaplevelení (20). Chlévský hnůj je důležitý ve výživě pěstovaných plodin, řada z nich na jeho aplikaci reaguje zvýšením výnosu. Jsou to především okopaniny, jako je cukrovka, případně brambory, a dále také zelenina, kukuřice, některé olejniny (např. sluneč nice a mák), ale také na chudých půdách pěstované žito. Vliv hno jení chlévským hnojem a střídání plodin na zaplevelení je téma tem tohoto článku. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin Obr. 1. Ordinační diagram zobrazující vztahy mezi plody a seme­ ny druhů v půdní semenné bance a hnojení chlévským hnojem A_hnuj: první varianta hnojení-byla aplikovaná na podzim pro dávka 35 t.ha chlévského hnoje-1
fatcat:2ozr7ofmkbhi7i6gflsmwmbyry