Judo teknik antrenmanı ve oyunların 8–10 yaş grubu erkek çocukların fiziksel gelişim düzeyleri üzerine etkisi

ÇAKIROĞLU Temel; SÖKMEN
2013 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
Özet: Çalışmanın amacı, 8-10 yaş grubu erkek çocuklarda judo ve oyunla eğitimin çocukların fiziksel gelişimleri üzerine etkilerinin incelenmesidir. Araştırma grubunu daha önce hiçbir fiziksel egzersiz programına katılmayan toplam 44 gönüllü çocuk oluşturmuştur. Bunlardan 22'si deney grubu diğerleri ise kontrol grubudur. Deney grubuna 12 haftalık, yaş grubuna uygun olarak hazırlanan oyun ve judo teknik antrenmanları, haftada 2 gün 60 dakika uygulanmıştır. Kontrol grubu ise bu süre içinde hiçbir
more » ... süre içinde hiçbir egzersiz programına katılmamıştır. Tüm deneklere antrenman programından önce ve program bitiminden hemen sonra olmak üzere iki kere eurofit testleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Her iki grupta değerlerin karşılaştırılması ön-test, son-test değerlere bakılarak, p<0,05 anlamlılık seviyesinde T-test kullanılarak analiz edilmiştir. Egzersiz programı öncesi ve sonrasında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, pençe kuvveti (sağ el-sol el), mekik çekme, esneklik değerleri yükselerek anlamlı bir artış (p<0.05), flamingo denge değerinde anlamlı bir düşüş görülmüştür (p<0.05). Kontrol grubunda ise hiçbir parametrede anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç olarak 8-10 yaş grubu çocuklara uygulanan 12 haftalık judo teknik ve oyun antrenmanlarının çocukların fiziksel gelişimlerine pozitif katkılarının olduğu söylenebilir. Abstract: The aim of this study was to assess the effect of judo techniques training and games on physical developments of 8-10 years old boys. The sample of the study was constituted by a total of 44 volunteers, 22 of which were assigned to the experiment group who did not participate any physical activity before the training program and the rest was assigned to the control group. The experimental group was subjected to a 60 minute games and judo techniques training 2 days a week for 12 weeks. Training program was modified according to relevant age group. The control group did not participate in any kinds of physical activities. Eurofit test were applied to the subjects. All tests were measured twice before and after the training program. The data was analysed by using "descriptive statistic " and "T-test" in SPSS 16 package program. As a result of the analysis, it was seen that there was a significant difference between the pre-and post-test values of body weight, height, vertical jump, horizontal jump from the stand still position, hand grip strength (right and left hands), sit up and flexibility values and a significant decrease in flamingo balance (p<0.05). There were no statistically significant changes observed in the parameters of the control group (p>0.05)
doi:10.1501/sporm_0000000241 fatcat:omiaetspurbbphsemgy6gzhgyu