Facile synthesis of Pd–Ir bimetallic octapods and nanocages through galvanic replacement and co-reduction, and their use for hydrazine decomposition

Maochang Liu, Yiqun Zheng, Shuifen Xie, Naixu Li, Ning Lu, Jinguo Wang, Moon J. Kim, Liejin Guo, Younan Xia
2013 Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP  
doi:10.1039/c3cp51950c pmid:23760572 fatcat:g5shrqw4z5cepaepfcnfxamn34