Osteoporosis and Vitamin D Deficiency in Patients with Sickle Cell Disease

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Osteopeni veya osteoporoz gibi kemik hastalıkları orak hücre hastalığında (OHA) en sık görülen ve morbidite nedeni olan klinik bulgulardandır. D vitamini eksikliği de dahil olmak üzere, kemik problemlerinin oluşumunda birçok neden vardır. Bu çalışmada; kemik mineral dansitometrisi (KMD) ve biyokimyasal endeksleri kullanarak OHA hastalarında osteopatiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 29 kadın, 32 erkekten oluşan toplam 61 hasta dahil edildi. Yaş, cinsiyet,
more » ... . Yaş, cinsiyet, biyokimyasal parametreler ile dual enerji X ışını absorpsiyometri kullanılarak (DEXA) lomber vertebralarda KMD düzeyi değerlendirildi. Z skorlarına göre; <[-2] osteoporoz, [-1/-2] osteopeni, >[-1] normal olarak kabul edildi. Çok değişkenli analiz yöntemi ile de KMD'yi etkileyen faktörler belirlendi. Bulgular: 61 hastanın yaş ortalaması 21.06±5.06 (15-27) yıl idi ve vücut kitle indeksi (VKİ) 19.15±2.98 kg/m2 olarak hesaplandı. 23 hasta (11 kadın, 12 erkek) (%37.7) osteopenik iken 26 hasta (12 kadın, 13 erkek) (%44.3) osteoporotik idi. 12 hastanın (6 kadın ve 6 erkek) (% 18) KMD'si normal sınırlarda saptandı. D vitamini 12 hastada (%19.67) (10 kadın, 2 erkek ) ciddi seviyede düşük bulunmuştur (<10 ng / ml). 20 hastada (% 32.8) (14 kadın, 6 erkek ) D vitamini eksikliği (10-20 ng / ml) ve 26 hastada (% 42.6) (14 kadın, 12 erkek) ise yetersiz düzeyde (20-30 ng/ml) görülmüştür . Hemen hemen tüm kadınlarda (28/29) D vitamini düzeyleri düşük iken (20 ng/ml), 18/32 erkek hastada D vitamini eksikliği saptanmıştır. Lomber KMD yaş (p <0.001), boy (p <0.001), ağırlık (p <0.001), VKİ (p <0.001), Hb (p = 0.017), Z skoru (p <0.001) ile pozitif korele bulunmuştur. Tartışma: OHA hastalarında osteopati patogenezinde rol oynayan birçok gösterge vardır. Bu faktörler dikkate alınmalı; tanıda gecikilmemeli ve bu hastaların yaşam kalitesini artırmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Abstract Aim: Bone disorders such as osteopenia or osteoporosis are the most common clinical manifestations seen in sickle cell disease (SCD) with a high of morbidity. There are many reasons, including vitamin D deficiency for the appearance of bone problems. In the present study we aimed to evaluate osteopathy in patients with SCD using bone mineral densitometry (BMD) and biochemical indices. Material and Method: 61 patients (29 female, 32 male) were included in the study. The age, gender, and biochemical parameters with BMD were evaluated using dual energy X-ray absorptiometry from lumbar vertebrae. According to Z scores, [<-1] was normal, [-1/-2] was osteopenia, and [>-2] was considered as osteoporosis. Multivariate analysis was performed to determine the factors influencing BMD. Results: There were a total of 61 SCD patients. The average age was 21.06±5.06 (15-27) years and the mean BMI was 19.15±2.98 kg/m2. 23 patients were osteopenic (11 female, 12 male) (37.7%) and 26 were osteoporotic (12 female, 13 male) (44.3%). Twelve patients (6 female and 6 male) (18%) had normal Z scores. Vitamin D was found severely deficient (<10 ng/mL) in 12 patients (19.67%) (10 female, 2 male). Vitamin D was deficient (10-20 ng/mL) in 20 patients (32.8%) (14 female, 6 male) and insufficient (20-30 ng/mL) in 26 patients (42.6%) (14 female, 12 male). Almost all of the females (28 of 29) had vitamin D levels lower than 20 ng/mL and 18 of 32 males had deficiency. Lumbar BMD was positively correlated with age (p<0.001), height (p<0.001), weight (p<0.001), BMI (p<0.001), Hb (p=0.017), and Z score (p<0.001). Discussion: There are many indicators playing a role in the ethiopathogenesis of osteopathy in SCD patients. These factors should be considered, the diagnosis should not be delayed, and measures should be taken to improve the quality of life of these patients.
doi:10.4328/jcam.4289 fatcat:gc2hwue4mjebpcqvoodf3dqqmi