Patterns of hypoglossal nucleus development in the prenatal period of human ontogenesis: a morphometric study

V. O. Tyholaz
2016 Patologìâ  
Закономірності розвитку ядра під'язикового нерва у пренатальному періоді онтогенезу людини: морфометричне дослідження Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна Ключові слова: пренатальний онтогенез, ядро під'язикового нерва, морфогенез, морфометричні параметри, цитометричні параметри. Глибше вивчення походження та диференціювання нейронів довгастого мозку сприятиме розумінню функціонального значення різноманітних нейронних комплексів, зокрема ядра під'язикового
more » ... ядра під'язикового нерва. У науковій літературі мало досліджень, що стосуються гістоструктури та морфометричних параметрів ядра під'язикового нерва в ембріонів і плодів людини. Мета роботи -встановити структуру, морфометричні параметри ядра під'язикового нерва та нервових клітин, що його формують, в ембріонів і плодів людини різного гестаційного віку. Матеріали та методи. Здійснили морфологічне, гістологічне дослідження 230 ембріонів і плодів людини від 6-7 до 39-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку. Результати. У пренатальному періоді розвитку ядра під'язикового нерва з 17-18 тижнів гестації форма нейробластів змінюється з кулястої на овальну, з 20-21 тижня у структурі ядра крім овальних з'являються полігональні нервові клітини, з 37 тижня переважають полігональні нервові клітини над овальними. Встановлена найбільша площа ядра під'язикового нерва у плодів людини 39-40 тижнів гестації -0,82±0,04 мм 2 . Середні значення площі нервових клітин є найбільшими у плодів людини 33-34 тижнів гестації -301,2±9,3 мкм 2 , а середні значення ядер нервових клітин -найбільші у плодів людини 39-40 тижнів гестації -101,2±3,2 мкм 2 . Висновки. Протягом пренатального онтогенезу виявлено найінтенсивніше збільшення площі ядра під'язикового нерва у плодів людини 10-11 тижнів на 66,7 %, 12-13 тижнів -на 45,4 %, 20-21 тижня -на 31,2 %, 22-23 -на 36 %, 37-38 -на 45,1 %, 39-40 тижнів -на 42,7 % (p<0,01). Інтенсивне збільшення середньої площі нейробластів виявлене у плодів людини 10-11 тижня на 40,1 %, 17-18 -на 48,4 %, зменшення -у плодів людини 37-38 тижнів на 29,9 % (p<0,01). Найінтенсивніше збільшення середньої площі нейробластів виявлене у плодів людини 14-15 тижнів на 43,4 % та 39-40 тижнів -на 19,8 % (p<0,01). Закономерности развития ядра подъязычного нерва в пренатальном периоде онтогенеза человека: морфометрическое исследование В. А. Тихолаз Более глубокое изучение происхождения и дифференцировки нейронов продолговатого мозга будет способствовать пониманию функционального значения различных нейронных комплексов, в том числе и ядра подъязычного нерва. В научной литературе мало исследований, касающихся гистоструктуры и морфометрических параметров ядра подъязычного нерва у эмбрионов и плодов человека. Цель работы -установить структуру, морфометрические параметры ядра подъязычного нерва и нервных клеток, которые его формируют, у эмбрионов и плодов человека различного гестационного возраста. Материалы и методы. Проведено морфологическое и гистологическое исследование 230 эмбрионов и плодов человека от 6-7 до 39-40 недель внутриутробного развития. Результаты. В пренатальном периоде развития ядра подъязычного нерва с 17-18 недель гестации форма нейробластов меняется с шаровидной на овальную, с 20-21 недели в структуре ядра кроме овальных появляются полигональные нервные клетки, с 37 недели преобладают полигональные нервные клетки над овальными. Установлена наибольшая площадь ядра подъязычного нерва у плодов человека 39-40 недель гестации -0,82±0,04 мм 2 . Средние значения площади нервных клеток являются наибольшими у плодов человека 33-34 недель гестации -301,2±9,3 мкм 2 , а средние значения ядер нервных клеток являются наибольшими у плодов человека 39-40 недель гестации -101,2±3,2 мкм 2 . Выводы. В пренатальном периоде онтогенеза человека выявлено наиболее интенсивное увеличение площади ядра подъязычного нерва у плодов человека 10-11 недель на 66,7 %, 12-13 -на 45,4 %, 20-21 -на 31,2 %, 22-23 -на 36 %, 37-38 -на 45,1 %, 39-40 недель -на 42,7 % (p<0,01). Интенсивное увеличение средней площади нейробластов обнаружено у плодов человека 10-11 недели -на 40,1 %, 17-18 недель -на 48,4 %, уменьшение -у плодов человека 37-38 недель -на 29,9 % (p<0,01). Наиболее интенсивное увеличение средней площади нейробластов обнаружено у плодов человека 14-15 недель -на 43,4 % и 39-40 недель -на 19,8 % (p<0,01). Ключевые слова: пренатальный онтогенез, ядро подъязычного нерва, морфогенез, морфометрические параметры, цитометрическое изображение. Patterns of hypoglossal nucleus development in the prenatal period of human ontogenesis: a morphometric study V. O. Tiholaz Better understanding the origin and differentiation of neurons in the medulla oblongata will promote comprehension of different neural systems functional importance, including the hypoglossal nucleus. There are a few studies addressing histostructure and morphometric parameters of hypoglossal nucleus in human embryos and fetuses in the scientific literature. ISSN 2306-8027 Патологія, 2016, № 3 (38) В. О. Тихолаз Aim. To establish the structure, morphometric parameters of the hypoglossal nucleus and the nerve cells that go to form it in the embryos and human fetuses of different gestational age. Materials and Methods. A morphological and histological study of 230 human embryos and fetuses from 6-7 to 39-40 weeks of prenatal development was carried out. Results. In the prenatal development of the hypoglossal nucleus from 17-18 weeks of gestation neuroblasts are changed from spherical to oval shape, during the 20-21 weeks polygonal nerve cells are showing in nucleus composition, and polygonal nerve cells become dominated from the 37 week. The biggest area of the hypoglossal nucleus has been determined in human fetuses at gestational age of 39-40 weeks -0.82±0.04 mm 2 . The mean values of the nerve cells area are the largest in the 33-34 weeks gestational-age human fetuses -301.2±9.3 µm 2 , and the mean values of the nerve cells nuclei are the largest in the 39-40 weeks gestational-age human fetuses -101.2±3.2 µm 2 . Conclusions. The most intensive increase in the area of the hypoglossal nucleus identified in human fetuses at gestational age of 10-11 weeks -by 66.7 %, 12-13 weeks -by 45.4 %, 20-21 weeks -31.2 %, 22-23 weeks -36 %, 37-38 weeks -by 45.1 %, 39-40 weeks -by 42.7 % (p<0.01). Intensive increase in the mean neuroblasts area was detected in human fetuses at gestational age of 10-11 weeks -by 40.1 %, 17-18 weeks -48.4 %, and decrease -in human fetuses at gestational age of 37-38 weeks -by 29.9 % (p<0.01). The most intensive increase in the mean area of neuroblasts was detected in human fetuses at gestational age of 14-15 weeks -by 43.4 % and 39-40 weeks -by 19.8 % (p<0.01).
doi:10.14739/2310-1237.2016.3.87503 fatcat:7prygkwud5h3pdpjiwg76bzpjm