FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ İLE SİGORTALI OLMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Feride Hayırsever Baştürk
2019 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
ÖZ Finansal okuryazarlık; bireylerin finansal kararlar almasında ve finansal refahı elde edebilmesi için gerekli olan farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve davranışın bir birleşimi olarak tanımlanmıştır. Finansal erişim ise; bireylerin ve işletmelerin ödeme işlemleri, tasarruf hesapları, mevduat, kredi ve sigorta poliçeleri gibi ürün ve hizmetlere uygun şartlarda ve yeterli düzeyde ulaşabilmesini ve bunları kullanabilmesini ifade etmektedir. Bu araştırmanın amacı, bireylerin finansal
more » ... inansal okuryazarlık düzeyi ile sigorta poliçesine (Yangın ve DASK, trafik, sağlık, hayat veya diğerlerinden en az biri) sahip olma arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bilecik ve çevre illerde yaşayan farklı meslek gruplarında çalışan kişiler arasından tesadüfi olarak seçilen 429 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların %61,8'i sigorta poliçesine sahip olduğunu ifade etmiştir. Sigorta poliçelerinin %40,1 ile yangın ve DASK, %39,2 ile trafik sigortasında olduğu görülmüştür. Temel finansal bilgi sorularının tamamına doğru cevap veren katılımcıların %74,5'i sigorta poliçesine sahiptir. ABSTRACT Financial literacy has been described as the combination of awareness, knowledge, ability, attitude and behaviour which are required for individuals to make financial decisions and achieve financial well-being. Financial inclusion states that individuals and managements can reach the products and services such as payment transactions, saving accounts, deposit, credit and insurance policies in favorable circumstances and adequate level and use them. The purpose of this study is that relationship between the level of financial literacy of individuals and having insurance policy (at least one of the fire and TCIP, motor liability. health, life or others) is examined. 429 participants randomly chosen among people living in Bilecik and its surrounding cities and working in different occupational groups have been reached. 61.8% of the participants state that they have insurance policy. It has been seen that 40.1% of insurance policies are fire and natural disasters and 39.2% of insurance policies are motor vehicles liability insurances. 74.5% of the participants who answer all of the basic financial knowledge questions correctly have insurance policy.
doi:10.33707/akuiibfd.567902 fatcat:6kqso6ivhverrmxxxh666xcvwa