Eğitimde Şiddet: Devlet ve Özel Okul Örneği

Hacı Hüseyin Taşar
2019 Erciyes İletişim Dergisi  
Öz Şiddet, bireyin zihinsel, ahlaki ve bedeni gelişimini durduran veya geriye götüren fiziksel ve ruhsal travmalara neden olan, kişinin toplumsal yaşama katılımını engelleyen olaylardır. Eğitimde şiddet, öğrencinin öğrenciye; öğrencinin öğretmen veya yöneticiye; öğrenci olmayan kişilerin, öğrenci, öğretmen ve yöneticilere; yönetici, öğretmen ve diğer çalışanların öğrencilere uyguladığı fiziksel, psikolojik ve cinsel türden olumsuz davranışlardır. Bu araştırmanın amacı, okulda şiddetin
more » ... i; kişi, aile ve okul bağlamında ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde bir çalışma olup, araştırma verileri, anket formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada 2018-2019 öğretim yılında Adıyaman merkez ilçede bulunan biri özel diğeri devlet lisesi olan iki okulun son sınıfında okuyan 100 öğrencinin, okulda şiddete ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 15.0 istatistik programı yardımlıya, yüzde hesaplamaları yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmada; iki öğrenciden en az birinin şiddet olayına karıştığı; şiddete neden olarak daha çok "öğrenciler" ve "karşı cinsle ilgili meseleler" gösterildiği; özel lise öğrencilerinin şiddeti daha çok çevreden, devlet lisesi öğrencilerinin ise "medyada" ve "okulda" gözledikleri; okullarda şiddetin kaynağının daha çok öğrenci, öğretmen ve yönetici tutumu olduğu, sonuçlarına ulaşılmıştır. Her iki okulda da şiddet olaylarında öğrencilerin hem özne hem de nesne konumunda oldukları, şiddetin ikinci sırada öznesi ise devlet lisesinde; yönetici ve öğretmenlerin, özel lisede ise daha çok öğretmenlerin, olduğu görülmüştür. Okullarda şiddeti azaltmak için sosyal ve sportif faaliyetlere ağırlık verilerek, şiddete eğilimli öğrencilerin enerjilerinin bu alanlarda tüketilmesi sağlanabilir. Araştırmada şiddetin öznesi olarak, öğrencilerden sonra, öğretmenler ve okul yöneticileri gelmektedir. Bu bağlamda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde, okullardaki şiddeti izleme ve değerlendirme kulları oluşturularak, şiddet uygulayan veya eğilimi olan öğretmen ve yöneticilere dönük önlemler/ yaptırımlar devreye konabilir. Abstract Violence is described as the incidents that stop individuals' mental, moral, and physical developments or retard them, that cause physical or psychological traumas and prevent the individual from participating in social life. Violence in education is seen as negative behaviour like physical, psychological and sexual behavior displayed by students against students; by students against teachers or administrators; by nonstudents against students, teachers and administrators; by administrators, teachers and other employees against students. The purpose of this study is to reveal the causes of violence in schools in the context of individual, family, and school. The research is based on descriptive analysis and the data have been collected by using questionnaire forms. The opinions of 100 students on violence in schools who study in the final year of two schools, one of which is private and the other is public in the center of Adıyaman city in the 2018-2019 education year have been received. In the research, a questionnaire form has been used as the data collection tool. The data obtained from the research have been analyzed through percentage calculations by using SPSS 15.0 statistic program. The research has concluded that one out of two students is involved in violence, that the cause of violence mostly stems from the 'issues about the opposite sex', that students of private schools generally observe violence from their environments, whereas students of public schools observe it from mass media and school, that most students see violence as a 'behavior that needs to be avoided', that they attribute the cause of violence to 'poor education', that the root of violence in schools is students, school administrators, and teachers' attitudes. In this sense, it is recommended that school administrations should conduct research on how the teachers who work in their schools and school administrators describe violence, on what their approaches toward preventing violence are, and on how they will provide education to those who need it.
doi:10.17680/erciyesiletisim.557870 fatcat:ielhcyuoszcm7e2hx6jdu4ir2a