Numerical modeling of physical fields in the process of drying of paper for corrugating by the infrared radiation

Anton Karvatskii, Viсtor Marchevsky, Oleh Novokhat
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
За допомогою числової моделі, розробленої на базі запропонованих фізичної та математичної моделей, виконано моделювання процесу сушіння флютингу інфрачервоним випромінюванням. Верифікація числової моделі показала збіжність результатів числового моделювання температури поверхні флютингу, тривалості та швидкості сушіння з даними фізичного експерименту. За маси квадратного метра сухого флютингу від 0,112 кг/м 2 до 0,2 кг/м 2 відхилення результатів становило до 5 % Ключові слова: папір для
more » ... папір для гофрування, флютинг, інфрачервоне випромінювання, вологовміст, тривалість сушіння, числове моделювання С помощью численной модели, разработанной на основе предложенных физической и математической моделей, выполнено моделирование процесса сушки флютинга инфракрасным излучением. Верификация числовой модели показала сходимость результатов числового моделирования температуры поверхности флютинга, продолжительности и скорости сушки данным физического эксперимента. При массе квадратного метра сухого флютинга от 0,112 кг/м 2 до 0,2 кг/м 2 отклонения результатов составило до 5 % Ключевые слова: бумага для гофрирования, флютинг, инфракрасное излучение, влагосодержание, продолжительность сушки, численное моделирование UDC 676.056.5:66.085.1
doi:10.15587/1729-4061.2017.96741 fatcat:apyhnlckmjdifibqwzez4fdbke