Application of Binomial Model and Market Asset Declaimer Methodology for Valuation of Abandon and Expand Options. The Case Study

Paweł Mielcarz Paweł Mielcarz
2007 Współczesna Ekonomia  
Wycena opcji realnej porzucenia i rozwoju na bazie metodologii drzew dwumianowych oraz koncepcji zaprzeczenia aktywa rynkowego. Analiza przypadku Streszczenie Artyku≥ prezentuje analizÍ przypadku wyceny opcji realnych zawartych w projekcie inwestycyjnym. G≥Ûwnym jego celem jest prezentacja zagadnieÒ kalkulacyjnych i metodologicznych wyceny opcji realnych. W tym zakresie uøyto modelu bazujπcego na metodologii drzew dwumianowych oraz koncepcji zaprzeczenia aktywa rynkowego (ang. Market Asset
more » ... . Market Asset Disclaimer MAD). Projekt zaprezentowany w artykule dotyczy przedsiÍwziÍcia polegajπcego na wprowadzeniu na rynek nowej rozg≥oúni radiowej. Przeprowadzona analiza dowodzi, øe projekt ten zawiera dwie wartoúciowe opcje realne: opcjÍ porzucenia oraz opcjÍ rozwoju projektu. Wprowadzenie Celem artyku≥u jest przedstawienie aplikacyjnych uwarunkowaÒ wyceny opcji realnych za pomocπ drzew dwumianowych J. Coxa, S. Rossa oraz M. Rubinsteina, w oparciu o metodologiÍ zaprzeczenia aktywa rynkowego (ang. Market Asset Disclaimer MAD). Artyku≥ nawiπzuje do publikacji autora zaprezentowanej w pierwszym numerze ÑWspÛ≥czesnej Ekonomiiî, w ktÛrym to pokazano podstawy teoretyczne wyceny opcji realnych, a takøe omÛwiono za≥oøenia, zalety oraz wady stosowania poszczegÛlnych algorytmÛw wyliczeniowych. W zwiπzku z tym, w prezentacji procesu wyliczeniowego odniesiono siÍ do numeracji wzorÛw Nr 2/2007(2)
doi:10.5709/ce.1897-9254.o19 fatcat:z524zk5yhvalbdy37zg3xufzne