Rozumnie wierzyć - rozumnie poznawać. Uniwersytet miejscem dialogu między nauką i wiarą

Stanisław Chrobak
2012 Seminare Poszukiwania naukowe  
Wielka Karta Uniwersytetów, podpisana przez rektorów uniwersytetów europejskich, zgromadzonych w 1988 roku w Bolonii na obchodach dziewiêaesetlecia najstarszego uniwersytetu w Europie, g³osi ¿e: 1. Uniwersytet jest autonomiczn¹ instytucj¹ w samym centrum spo³eczeñstw rozmaicie zorganizowanych ze wzglêdu na geografiê i dziedzictwo historyczne; tworzy on, bada, ocenia i przekazuje kulturê poprzez dzia³alnoae naukow¹ i dy-daktyczn¹. By sprostaae potrzebom otaczaj¹cego nas wiata, jego dzia³alnoae
more » ... ukowa i dydaktyczna musi byae moralnie i intelektualnie niezale¿na od w³adzy politycznej i ekonomicznej. 2. Dzia³alnoae naukowa i dydaktyczna w uniwersytetach musi byae ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zana, jeli nauczanie ma sprostaae zmieniaj¹cym siê warunkom, potrzebom spo³eczeñstwa oraz postêpowi wiedzy. 3. Swoboda prowadzenia badañ naukowych i kszta³cenia jest najbardziej funda-mentaln¹ zasad¹ ¿ycia uniwersyteckiego, a rz¹dy i uniwersytety w miarê swoich mo¿liwoci musz¹ zapewniae poszanowanie dla tego podstawowego warunku. Odrzucaj¹c nietolerancjê i pozostaj¹c zawsze gotowym do dialogu, uniwersytet stanowi najlepsze miejsce, w którym spotykaj¹ siê nauczyciele umiej¹cy przekazaae sw¹ wiedzê oraz dobrze przygotowani do rozwijania jej poprzez badania naukowe i nowatorstwo oraz studenci, którzy potrafi¹, chc¹ i s¹ gotowi wzbogacaae t¹ wiedz¹ swe umys³y. 4. Uniwersytet jest powiernikiem europejskiej tradycji humanistycznej, nieustannie d¹¿y do osi¹gniêcia wiedzy uniwersalnej, wype³niaj¹c swe powo³anie, przekracza on granice geograficzne i polityczne oraz zaspokaja istotn¹ potrzebê wzajemnego poznania i oddzia³ywania ró¿nych kultur 1 .
doi:10.21852/sem.2012.31.12 fatcat:tux5gotrwjfx7hdlyntg64xfvy