MỘT SỐ BIỂU TƯỢNG TRONG DÂN CA TÀY

Nguyệt Lê Thị Như
2022 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Dân ca Tày bao gồm các loại: phong slư, lượn, quan lang, then, phuối pác, phuối rọi, vén noọng nòn... Dưới góc nhìn ngôn ngữ học, bài viết trình bày một số biểu tượng thường gặp trong ba tiểu loại dân ca đặc sắc của người Tày: lượn, quan lang, then. Các biểu tượng ngôn ngữ thường gặp trong dân ca Tày được chia thành hai nhóm: nhóm biểu tượng đại diện cho "vẻ đẹp, ước vọng" (bjoóc (hoa), fượng/ fượng hoàng (phượng hoàng), nổc loan (chim loan), ẻn (chim én), cấu (cây cầu), mjầu (trầu), ngoảng
more » ... , vạ/ bân (trời), phải rằm khấư (tấm vải ướt khô)); nhóm biểu tượng đại diện cho "khó khăn, thử thách" (tàng (con đường), kéo (đèo), nặm lậc (nước sâu), nặm noòng (nước lũ), lần phải làn tàng (dây vải chắn đường))... Ở hai nhóm biểu tượng này, người Tày sử dụng các biểu tượng "vẻ đẹp, ước vọng" nhiều hơn. Các biểu tượng ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất là trong lượn. Trong dân ca Tày, các biểu tượng này giúp kể về những chặng đường phấn đấu tới hạnh phúc và những ước vọng của những thế hệ người dân Tày.
doi:10.51453/2354-1431/2022/715 fatcat:z5d3ndmpozhrbareoefizmzkui