Awakening Games Genre of Lithuanian Dancing Folklore: the Aspects of Education and Therapy

Solveiga Zvicevičienė, Vilmantė Aleksienė
2015 Pedagogika  
1 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Vaikystės studijų katedra, solveigazvi@gmail.com. 2 Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinės edukacijos fakultetas, Socialinio darbo katedra, vilmante.aleksiene@leu.lt Anotacija. Šiandien liaudies kultūrą vertiname ne tik kaip išsaugotą kultūros paveldą, bet ir kaip prioritetinį bei reikšmingą mokomąjį dalyką. Tai užtikrina Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
more » ... pradinio ugdymo pedagogams; Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. balandžio 12 d. Nr. V-651. Tarptautinio mokslo pasaulyje liaudies kultūra yra suvokiama ir kaip vientisa sistema, ir kaip atskiros substruktūros, tyrinėjamos įvairiausiose pažinimo srityse. Viena iš substruktūrų -tai lietuvių liaudies žaidinimai, priskiriami šokamajam-žaidybiniam folkloro žanrui 1 . Šiame straipsnyje analizuojamos žaidinimo taikymo galimybės tobulinant vaiko, turinčio specialiųjų poreikių, ugdymo ir terapijos metodikas. Esminiai žodžiai: etninė kultūra, lietuvių šokamasis folkloras, lietuvių liaudies žaidinimai, specialusis ugdymas, menų terapija. Įvadas Žodis etno kilęs iš graikų k. žodžio ethnikos, etnos -tauta. Etnokultūra -neatskiriama kultūros dalis, A. Vyšniauskaitės (1998, 2) nuomone, "socialinių sluoksnių istorijos eigoje sukurta, istorine savimone paremta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atsinaujinanti materialinės ir dvasinės veiklos vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą". Pasak K. Stoškaus (1989), ji yra svarbi orientacinė vertybinė sistema ir patyrimo kaupimo 1 Toliau straipsnyje naudojamas sutrumpintas žanro pavadinimas -šokamasis folkloras. Pedagogika / 2015, t. 120, Nr. 4 Lithuanian Literature and Folklore, Ethnomusicology Archive of Lithuanian Academy of Music and Theatre and on its expedition manuscripts material as well. Drawn conclusions: Lithuanian folk awakening games belong to minor genre of dancing folklore, which is expressed in syncretic musical compositions of low volume, has "encoded", not yet been researched, broad options of educational and therapeutic content, and can be purposefully used trying to respond to various individual or special needs of a child. Awakening games can be used in a child's education / self-training process for numerous, complementary factors, which stimulate development of a child: training of communication and language, promotion of environmental knowledge and acceptance of changes, shaping of positive behaviour, training of motility, development of playfulness and creativity skills. Lithuanian folk awakening games can be used in therapeutic process as an effective means of communication formation with a child and activation of its ability to imitate. While playing with a child, conditions are created naturally for its psychological security, self-esteem and confidence; self-expression, self-realization; reducing of its fears; relaxation and experience of pleasure and other. Awakening games are still important in contemporary culture for vertisale child's development / self-formation and recommended to apply in Lithuanian families, as well as in working methodologies of a special educator, physical therapist, speech therapist, ergotherapist, psychologist and art therapist.
doi:10.15823/p.2015.044 fatcat:kooqaazw3vdaxbybij3j7fvzaq