SOSYOLOJİK AÇIDAN FUTBOL VE PROFESYONELLİK

Ersin AFACAN, Hüseyin BAL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Gökhan ÇOBANOĞLU
2014 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Özet: Araştırmanın amacı, profesyonel Takımlarda oynayan futbolcuların profesyonellik anlayışları ile öğrenim düzeyleri, medeni hali, profesyonellik yaşı ve farklı liglerde futbol oynama durumları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmaya, Manisa ili profesyonel futbol takımlarında oynayan 18 -36 yaşları arası değişen toplam erkek 111 (X=24.74, SS=1.78) sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Futbolculara çalışmada saha ve survey araştırması yapılmış, gözlem, yüz yüze görüşme ve anket
more » ... ve anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada verilerin analizinde IBM SPSS istatistik paket programı ve yüzde frekans dağılımları kullanılmıştır. Sonuç olarak; araştırma alanında elde edilen bulgular; araştırmanın sporcuların profesyonellik davranışı, öğrenim düzeyi, medeni durumu, profesyonellik süresi ve oynanılan lige göre farklılaşmaktadır. Futbolcunun öğrenim düzeyi, oynadığı lig, profesyonel oynama süresi uzadıkça ve medeni hali evli olduğunda profesyonelliğin gereklerini daha iyi yerine getirdikleri görülmektedir. Araştırma futbolcuların profesyonellik anlayışlarını incelemekle birlikte Spor Sosyolojisi alanında yapılacak çalışmalara kaynak ve temel oluşturması bakımından da önem taşımaktadır. Abstract: The aim of this research is to investigate the relation between understanding of professionalism, educational status, marital status, player's age, the different leagues, soccer-playing situations. 111 sportsmen (X = 24.74, SD = 1.78) at the age of 18-36 from professional football teams in the province of Manisa participated in this research voluntarely. Players in the study and survey research conducted field observations, interviews and surveys were made. In this study, IBM SPSS statistical software package for the data analysis and Yüzdeage Frekans distributions were used. As a result; the findings obtained in the research field; study the behavior of athlete's professionalism, education level, marital status, professionalism time and live action is differentiated according to the league. Player's education level, the league has played professionally longer playing time and marital status, the better they fulfill the requirements of professionalism can be seen. Although the study examined the professionalism of the players in the field of sport sociology and provided a basis for future studies in terms of resources is also important.
doi:10.17218/husbed.93816 fatcat:lnwwhaqa25gutla5mybour3ql4