Terapija zamenom funkcije bubregu u budućnosti

Amira Peco-Antic
2002 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Дечја универзитетска клиника, Београд КЉУЧНЕ РЕЧИ: Уколико занемаримо опасност од великих ратова или елементарних катастрофа које би могле да униште цивилизацијска достигнућа човека, онда се можемо надати да је управо трећи миленијум време у ко јем се може остварити идеална терапија заменом функције бубрегу. Она треба да замењује све изгубљене функ ције болесних бубрега, а да при томе не оштећује нормалне функције других органа, и да је, из медицинских и економских разлога, примењива на све
more » ... римењива на све болеснике с терминалном инсуфицијенцијом бубрега. Будућност кронич не хемодијализе јесте: а) њена потпуна аутоматизација; б) висока биокомпатибилност мембрана за дијализу ко је ће савршено опонашатити функцију ендотела крвних судова; б) екстракорпорални биоартефицијални бубрег с ћелијама тубула, које ће се производити применом генетског инжењеринга; в) продужење трајања хемодијали зе на свакодневну цикличну ноћну дијализу; и г) потпуна супституција витаминским и другим (хормонским) по требним додацима. Даље преспективе перитонеумске дијализе обухватају њену потпуну аутоматизацију, приме ну савршеног мониторинга дијализе, бољи избор биокомпатибилних перитонеумских раствора, ранији и посте пенији почетак, ефикаснију заштиту од компликација и боље њихово лечење. Недостаци алотрансплантације, укључујући опортунистичке инфекције, ризик од малигнитета и хроничног одбацивања бубрега, као и све већа потреба за донацијом органа, захтевају примену нових метода лечења, од којих је с највећом перспективом то леранција трансплантације, као нови начин сузбијања одбацивања графта, и ксенотрансплантација у циљу обез беђења универзалног даваоца бубрега. Мада су индуктивни протоколи толеранције трансплантације још увек у експерименталној фази, реално се може очекивати да ће се у трећем миленијуму постићи да имунолошки си стем осигурава заштиту од патогених агенаса, а да при томе не одбацује алотрансплантат. То ће сигурно бити најбољи метод лечења терминалне инсуфицијенције бубрега. Кључне речи: хемодијализа, перитонеумска дијализа, ксенотрансплантација. (СРП АРХ ЦЕЛОК ЛЕК). AMIRA PECO-ANTIĆ Dečja univerzitetska klinika 11 000 Beograd, Tiršova 10
doi:10.2298/sarh0204136p pmid:12154511 fatcat:6npq7tnpxrgzbmkhwemc2iac7i