University teachers' attitudes towards using Moodle platform in teaching philological academic courses
Stavovi univerzitetskih nastavnika u pogledu primene platforme Mudl na filološkim predmetima

Borislava Eraković, Vesna Lazović
2020 Inovacije u Nastavi  
Оригинални научни рад Ставови универзитетских наставника у погледу примене платформе Мудл на филолошким предметима Резиме: Едукативна платформа Мудл (енг. Moodle), која је заснована на социоконструктивистичкој епистемологији, више није новина у универзитетској настави. Питање је, међутим, колико се у пракси остварује њен потенцијал за сараднички рад и пребацивање централне улоге у учионици с наставника на студента. На филолошким предметима се значајан део програма односи на писање текстова, те
more » ... исање текстова, те је подстицање интеракције између студената током рада на таквим задацима, који се обично раде самостално, посебан изазов. У раду испитујемо постојеће праксе у примени Мудла на филолошким студијама како бисмо (а) утврдили типове задатака којима се остварују различити циљеви наставе; (б) анализирали разлоге због којих су други запостављени и (в) установили у којој се мери платформа користи за подстицање активног учешћа и међусобне интеракције студената. Представљамо резултате онлајн упитника на који су током летњег семестра 2017/2018. године одговорила четрдесет четири наставника и сарадника са шест универзитета из Србије, Словеније и Хрватске. Подаци су квантитативни и квалитативни, те је стога примењена комбинована метода обраде података -дескриптивна анализа и непараметријски тестови: хи-квадрат тест, Макнемаров и Крускал-Волисов тест. Резултати показују да се Мудл у настави на испитаним филолошким курсевима користи ради брже комуникације, прегледнијег приступа наставним материјалима и праћења активности студената, дакле, као подршка доминантно трансмисионој, а не сарадничкој настави. Да 1 1 borislava.erakovic@ff.uns.ac.rs
doi:10.5937/inovacije2003043e fatcat:i4xtl4vb3jdwbbhttszqmdiua4