CCT Velké Popovice - yeast propagation, two-way filling, stripping and homogenization of beer using CO2
CKT Velké Popovice - propagační stanice, oboustranné plnění, promývání a homogenizace piva pomocí CO2

Gavin MILLAR, Jan JANOUŠEK, Luboš PAŠEK, Jozef ŠPIRKO, Richard GOLDMANN
2005 Kvasny Prumysl  
CKT Velké Popovicepropagační stanice, oboustranné plnění, promývání a homogenizace piva pomocí CO 2 . Kvasny Prum. 51, 2005, č. 2, s. 42-46. Rozkvašování kvasničné kultury ve spílané mladině usnadňuje její rychlý a přitom přirozený přechod z laboratorních podmínek do provozních CKT. Rychlost pomnožování společně se šetrným rozkvašovacím poměrem umožňuje získat standardně prokvašující kvasnice, zbavené nutričního stresu. Tento stav společně s udržováním kvasnic v exponenciální fázi růstu se z
more » ... ké míry podílí na rovnoměrném prokvašování piva. Promývání pomocí CO 2 nabízí účinný nástroj pro homogenizaci mladiny v CKT před hlavním kvašením, popř. během zchlazování. Proud CO 2 umožní nejen udržet cirkulaci piva při anomálních teplotách, ale skýtá i možnost ke standardizaci obsahu těkavých látek a nasycení piva před sudováním. Millar, G. -Janoušek, J. -Pašek, L. -Špirko, J. -Goldmann, R.: CCT Velké Popoviceyeast propagation, two-way filling, stripping and homogenization of beer using CO 2 . Kvasny Prum. 51, 2005, No. 2, p. 42-46. Inoculation of yeast culture in transferred wort facilitates its fast and thereby natural transmission from the laboratory conditions into the operational CCTs. Growth rate together with gentle fermentation rate enables acquisition of fermenting yeast free of nutrient stress in a standard way. This fact together with maintaining of yeast cells in an exponential growth phase results in even attenuation of beer. Stripping using CO 2 offers an efficient tool for homogenisation of wort in CCT before fermentation or during cooling. CO 2 flow enables not only to keep the circulation of beer at abnormal temperatures, but also allows the possibility to standardise content of volatile compounds and to carbonate beer before racking.
doi:10.18832/kp2005002 fatcat:nwgtec6rtvczzju3vt4gzenkdy