Göz Polikliniğine Başvuran İlköğretim Dönemindeki Çocuklarda Kırma Kusurları ve Ambliyopi Sıklığının Değerlendirilmesi

Zeynep Dadacı, Nurşen Öncel Acır, Mehmet Borazan
2015 Ankara Medical Journal  
Öz Amaç: Kırma kusurları çocuklarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardandır. Düzeltilmeyen kırma kusurlarına bağlı görme kaybı ders başarısında azalma ve başka sosyal problemlere yol açabildiği gibi, özellikle tek taraflıysa, ambliyopi (göz tembelliği) gibi ciddi hastalıklara da neden olabilir. Çalışmamızın amacı genel göz polikliniğine başvuran ilköğretim dönemindeki çocuklar arasındaki kırma kusurları ve ambliyopi sıklığının değerlendirilmesidir. Materyal ve Metot: 2014 yılında Ocak-Aralık
more » ... lında Ocak-Aralık ayları arasında üniversite hastanesi genel göz polikliniğine başvuran 7-10 yaş arası toplam 409 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi ve görme bozukluğu şikayeti olan veya kırma kusuru tespit edilen 246 olgu çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 246 olgunun 119'u (%48,40) kız, 127'si (%51,60) erkekti. Olguların ortalama yaşı kızlarda 8,71±1,18, erkeklerde 8,47±1,13 tespit edildi. 246 olgunun 62'sinde (%25,20) emetropi mevcuttu. Kırma kusuru bulunan 184 hasta (%74,80) değerlendirildiğinde ise 88 olguda (%47,80) miyopi, 50 olguda (%27,20) hipermetropi ve 46 olguda (%25) astigmatizma tespit edildi. 27 olguda ise (%14,70) ambliyopi mevcuttu. Kız ve erkek olgular arasında ambliyopi sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0,84). 2014 yılı içerisinde göz polikliniğine başvuran 7-10 yaş arası tüm çocuklar değerlendirildiğinde, kırma kusurları %45 ve ambliyopi %6,60 olguda bulunmaktaydı. Sonuç: İlköğretim dönemindeki çocuklarda kırma kusurları göz poliklinik başvurularının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çocuk yaş grubunda düzeltilmeyen kırma kusurları ders başarısında düşme ve ev veya spor yaralanmalarında artmaya yol açması gibi problemlerin yanı sıra erişkinlerden farklı olarak ambliyopiye de neden olabilmektedir. Zamanında ve uygun olarak tedavi edilmediği takdirde kalıcı olarak görme kaybıyla neticelenebilen ambliyopi bütün yaşamı etkileyebilecek önemli bir sağlık sorunudur. Abstract Objectives: Refractive disorders are among the commonest disorders among children. Vision loss related with uncorrected refractive disorders may lead to decrease in educational attainment and other social problems, and also, when unilateral, causes serious diseases such as amblyopia (lazy eye). The purpose of our study is to determine the frequency of refractive disorders and amblyopia among elementary school children admitted to a general outpatient ophthalmology clinic. Materials and Methods : Medical records of a total of 409 patients aged 7-10 attending a general outpatient ophthalmology clinic between January and December 2014 were screened retrospectively and 246 subjects with complaints of visual impairment or diagnosed with refractive disorders were included. Results: Among the 246 subjects included in the study, 119 (4840%) were girls and 127 (51.60%) were boys. The mean age of girls was 8.71±1.18 and it was 8.47±1.13 for boys. Sixty-two (25.20%) of 246 subjects had e mme t ro p ia . When 184 (74.80%) subjects with refractive disorders were considered, 88 (47.80%) had myopia, 50 (27.20%) had hypermetropia, and 46 (25%) had astigmatism. Amblyopia was present in 27 (14.70%) subjects. There was no statistically significant difference between girls and boys in regard to the frequency of amblyopia (p=0.84). When all the children aged 7-10 years admitting to the ophthalmology clinic in the year 2014 were evaluated, refractive disorders were present in 45% and amblyopia was present in 6.60% of the subjects. Conclusion: Refractive disorders constitute a substantial part of the ophthalmology outpatient clinic admissions of elementary school children. Besides problems such as a decrease in school success and an increase in home or sport injuries, differently from adults, uncorrected refractive disorders in the childhood period may lead to amblyopia. Amblyopia, which may result in permanent visual loss when not corrected timely and properly, is an important health concern with lifelong influences.
doi:10.17098/amj.67351 fatcat:lhtg5kv4pzebhjes3rc5j4lu4e