Comparison of pasteurized liquid egg with shell eggs in terms of some quality characteristics

Yusuf Doğruer, Nihat Telli, A Ezgi Telli, H Ahu Kahraman, Ahmet Güner
2015 Eurasian Journal of Veterinary Sciences  
Comparison of pasteurized liquid egg with shell eggs in terms of some quality characteristics Öz Amaç: Araştırmada sıvı pastörize ve kabuklu yumurtaların bazı kalite ve ekonomik özellikleri bakımından karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla sıvı pastörize ve kabuklu yumurtalar toplandı. Analize alınan numuneler A ve B sınıfı, pastörize bütün yumurta (PBY), pastörize yumurta sarısı (PYS) ve pastörize yumurta akı (PYA) olarak gruplandırıldı. Çalışmada, Konya'da faaliyet gösteren
more » ... rket, yumurta ve ürünleri üretimi yapan işletmelerden 30 adet A, 30 adet B sınıfı yumurta, 14 adet PBY, 13 adet PYS ve 13 adet PYA olmak üzere toplam 100 adet numune mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel parametreler bakımından analiz edildi. Toplamda 100 adet numune mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel parametreler bakımından analiz edildi. Analize alınan numuneler, mikrobiyolojik olarak toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB), toplam aerobik psikrofilik mikroorganizma (TAPM), maya-küf, koliform mikroorganizma, Staphylococcus aureus, Salmonella spp ve Pseudomonas spp varlığı yönünden incelendi. Bunun yanı sıra kimyasal olarak kuru madde miktarı, yağ miktarı, protein miktarı, pH değerinin belirlenirken fiziksel olarak sarı indeksi, ak indeksi, haugh birimi tespiti, şekil indeksi, sarı oranı, kabuk oranı ve viskozite tayini yapıldı. Bulgular: Elde edilen mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre A sınıfı yumurtalarda incelenen hiçbir mikroorganizma türü izole edilmedi. Analiz edilen yumurta ve yumurta ürünlerinde hiçbir grupta Salmonella spp izole edilemedi. B sınıfı yumurtalarda S. aureus ve Pseudomonas spp kontaminasyonu gözlendi. B sınıfı, PBY, PYS ve PYA gruplarındaki koliform mikroorganizma sayısının, Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Mikrobiyolojik Kriterleri'ne uygun düzeyde olduğu tespit edildi. Öneri: B sınıfı yumurtaların patojen kontaminasyonu açısından risk taşıyabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.
doi:10.15312/eurasianjvetsci.2015310976 fatcat:sygtsdvhkzctffj2no7zx4zsyq