ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ «СУРМИ ЗВИТЯГИ»

Олександр Плахотнюк
2019 Vìsnik Nacìonalʹnoï akademìï kerìvnih kadrìv kulʹturi ì mistectv  
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1'2020 99 УДК 793.5/7 (745/749) Плахотнюк Олександр Анатолійович© кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка Мета роботи -розглянути мистецько-культурне значення проведення Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги», що відбувається у Львові протягом двадцяти років поспіль.
more » ... оспіль. Формулювання цілей дослідження: проаналізувати ключові принципи, що закладенні у представлених хореографічних творах; висвітлення їх значення для формування українського танцювального мистецтва, утвердження української хореографії у світовій спільноті митців танцю; звернути увагу хореографів-постановників на розширення можливостей інтеграції діяльності українських митців у висвітленні процесів становлення європейської інтеграції української держави та усвідомлення її ролі у світових культурно-мистецьких процесах. Методологія дослідження полягає в застосуванні таких методів об'єктивності, історизму, порівняльний та культурологічно-мистецький аналіз хореографічних творів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу мистецькі проекти їх взаємодії і ролі у хореографічному мистецтві України та світу. Метод об'єктивності й історизму дає змогу простежити перспективи створення хореографічних творів, що були представлені на фестивалі патріотичного спрямування «Сурми звитяги». Порівняльний метод застосовується в дослідженні для аналізу діяльності керівників та авторів-постановників хореографічних колективів України. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про роль і діяльність хореографічного мистецтва у формування патріотичного виховання дітей та молоді, на прикладі подій, що розкривають героїчний шлях національно-визвольної боротьби українського народу від ХІХ-ХХІ століття. Окресленню основні фактори сучасного хореографічного мистецтва, що застосовуються у розкритті тематики патріотичного спрямування. Спонукання репрезентантів танцювальної культури України до популяризації своєї творчої діяльності в Україні та світі. Висновки. Отже, Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги», є особливим мистецьким явищем сучасної культурно-мистецької історії України, що провадить серед дітей, юнацтва та молоді просвітницьку, виховну, національно-патріотичну діяльність на прикладі кращих зразків мистецьких робіт патріотичного спрямування, що показують героїчний шлях національновизвольної боротьби українського народу ХІХ початку ХХІ століттях, становлення незалежності України. Головним досягненням освітленого фестивалю є вихід на міжнародне мистецьке середовище із залуженням творчих колективів та виконавців із-за кордону, що підтверджує головну ідея фестивалю у прагненні українського народу до самостійності та інтеграції в європейську світову спільноту на рівноправних умовах незалежної держави. У конкурсних програмах учасників фестивалю виникають зразки композиційно-постановочного втілення хореографічної патріотичної теми, що потребують ще осмислення і дослідження митцями та науковцями. Вже сьогодні можна констатувати той факт, що відображення не простої тематики і в водночас актуальної тематики героїкопатріотичного спрямування, засобами хореографічного мистецтва хореографами-постановниками, танцівниками використовуються новітні технології та форми сучасного танцю, а саме: джаз-танець у його новій і самобутній формі фольк-джаз-танець, що потужно розвивається в українській танцювальній культурі в останні роки. Модернтанець та його постмодерні форми, більш за все контемпорапрі танець з неповторною властивістю відображати тонкі грані почуттів на перетині стилістики хореографічної лексики, філософських тенденцій, та світоглядно утворюючих поглядів творця і виконавця-танцівника. Назрілим є використання молодіжної танцювальної поп-культури у висвітленні історичних, патріотично-героїчних подій в України, а саме вуличного танцю. Який розвивається у танцювальних напрямках: диско, хіп-хоп, джаз-фанк, брейк-денс та ін. Факт використання молодіжних напрямків танцю, розкриває нові властивості сучасного хореографічного мистецтва у вихованні молоді та висвітленні складної тематики спрямованості фестивалю «Сурми звитяги». Вагомим доробком митців, що представили свої роботи на фестивалі є сміливі творчі експерименти синтезу мистецтв, спорту, аудіо-інсталяцій та перформативних форм. Ключові слова: хореографічне мистецтво, Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги», джаз-танець, фольк-джаз-танець, модерн-танець, контемпорарі танець, вуличний танець, виражально-зображальні властивості танцю. Плахотнюк Александр Анатолиевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры режиссуры и хореографии Львовского национального университета имени Ивана Франко Героико-патриотическая направленность современной хореографии в рамках фестиваля «Сурмы звитягы» Цель работы -рассмотреть художественно-культурное значение проведения Всеукраинского детскоюношеского фестиваля искусств «Сурмы звитягы», который проходит во Львове в течение двадцати лет. Формулирование целей исследования. Проанализировать ключевые принципы, которые положении в основу хореографических произведениях. анализ их значение для формирования украинского танцевального искусства, утверждение украинской хореографии в мировом сообществе деятелей танцевального искусства. Обратить внимание хореографов-постановщиков на расширение возможностей интеграции деятельности украинских балет-© Плахотнюк О. А., 2020 Мистецтвознавство Плахотнюк О. А.
doi:10.32461/2226-3209.1.2020.196575 fatcat:rzwkwh5wuvhsxcroe2nfdtmgiy