Out of Concern for Salvation – Testaments of Danzig's and Elbing's Merchants from the Second Half of the 15th and the Beginning of the 16th Centuries
W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI wieku

Rafał Kubicki
2016 Przegląd Zachodniopomorski  
p r z e g l ą d z a c h o d n i o p o m o r s k i r o c z n i k X X X i ( l X ) r o k 2016 z e s z y t 1 s t U d i a i r o z p r a W y Rafał Kubicki Uniwersytet Gdański w troSce o zbawienie -teStamenty kupców gdańSka i elbląga z drugiej połowy XV i początku XVi wieku
doi:10.18276/pz.2016.1-06 fatcat:jljgjcanyzczvhtznm6ivvisou