Healing of open fracture of shoulder bone in owl

Branislav Prokic, Mirjana Lazarevic-Macanovic, Branko Prokic
2007 Veterinarski Glasnik  
Sanacija i terapija akcidentalnih povreda ptica koje imaju karakter slo'enih, starih i kontaminiranih rana, zahteva od hirurga maksimalnu opreznost. Ptice, posebno divlje, osetljive su na manipulaciju prilikom pregleda i dijagnostikovanja povreda. Procena slo'enosti povrede i op{teg stanja pacijenta, su od klju~nog zna~aja za pravilan izbor dijag-nosti~kih postupaka, anestezije i operativnog zahvata. Primena ketamin hlorida i diazepama za op{tu injekcionu anesteziju, daje mogu}nost za nesmetano
more » ... u}nost za nesmetano izvo|enje operativnog zahvata. Primena Ki{nerovih igala i klinova su dobar izbor za osteofiksaciju dugih cevastih kostiju kod ptica. Postoperativni tok zahteva stalni medicinski i stru~ni nadzor pacijenta koji se mora u potpunosti ispo{tovati. Klju~ne re~i: ptica, prelom, anestezija, osteofiksacija Hirur{ka terapija povreda divljih'ivotinja, posebno ptica, veoma je kompleksna i slo'ena. Etiologija povreda je {irokog spektra, a izostajanje potpunih anamnesti~kih podataka u dijagnosti~koj proceduri, ote'ava kvalitetno i brzo postavljanje hirur{ke dijagnoze i zbrinjavanje pacijenta. Ovo se naro~ito odnosi na povrede i oboljenja mekih tkiva, organa i sistema organa. Postavljanje hirur{ke dijagnoze povreda i oboljenja ko{tanog sistema, posebno lokomotornog, je relativno lak{e i br'e, s obzirom na to da pacijent povredu ispoljava delimi~nim ili potpunim isklju~enjem regije iz funkcije. Manifestacija povrede omogu}ava bli'u lokalizaciju regije koju treba podvrgnuti rendgenskom snimanju. Povrede ekstremiteta kod divljih ptica naj~e{}e su posledica ranjavanja (lov), ali i najrazli~itijih situacija'ivota u divljini. U ve}ini slu~ajeva radi se o otvorenim, starim i kontaminiranim povredama. O{te}enja ko{tano-zglobnog si-351
doi:10.2298/vetgl0706351p fatcat:wgecfa5nzfcbjngbmrhvzbz2ty