ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБІВ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Дмитро Базела
2019 Kul'tura і sučasnіst'  
Мистецтвознавство Базела Д. Д. УДК 793.33:37.018.54(477) Базела Дмитро Дмитрович, a заслужений артист України, доцент кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, суддя міжнародної категорії WDSF ORCID: 0000-0002-5345-8862 ddbazela@gmail.com ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБІВ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Мета роботи -аналіз сучасного стану й перспектив розвитку діяльності клубів спортивного бального танцю в Україні.
more » ... танцю в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні методів порівняльного аналізу, зіставлення та узагальнення. Наукова новизна. Запропоновано авторську дефініцію «клубу спортивного бального танцю» як неформального закладу навчально-виховного типу. Наголошено, що клуб бального танцю є комплексним організаційним утворенням, яке вміщує навчально-дидактичні й художньо-естетичні аспекти, пов'язані з даним напрямком, окремий підхід до технології вдосконалення викладання бальних танців на само-організаційних й неперервно-освітніх засадах. Висновки. Стверджується, що більшість спортивно-танцювальних клубів і студій, які почали з'являтися на початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні, існували завдяки самозабезпеченню й громадським ініціативам у професійних колах. Доведено, що клуб спортивного бального танцю є чітко орієнтованим, але поліфункціональним за своєю структурою навчальним закладом неформального типу (відповідно до офіційних вимог хореографічної освіти), діяльність якого базується на принципах доступності й масовості, систематичності й послідовності, індивідуалізації, синтезі традицій та інновацій, наочності й повторі, активності та самоусвідомленні. Питання вдосконалення діяльності клубу спортивного бального танцю пов'язані зі змістовно-технологічними, педагогічними та інституційними факторами. Серед відповідних напрямів варто вказати на інтеграцію й співпрацю бального напряму, зокрема з класичним і сучасним, що покращує та «підживлює» навчальний процес новими ідеями, прийомами й техніками. 80 Ключові слова: Україна, спортивно-танцювальний рух, бальний танець, клуб спортивного бального танцю, навчальні технології, клубне спортивно-танцювальне середовище. Базэла Дмитрий Дмитриевич, заслуженный артист Украины, доцент кафедры хореографического искусства Киевского национального университета культуры и искусств, судья международной категории WDSF Деятельность клубов спортивного бального танца в Украине: современное состояние и перспективы развития Цель работы -анализ современного состояния и перспектив развития деятельности клубов спортивного бального танца в Украине. Методология исследования основана на применении методов сравнительного анализа, сопоставления и обобщения. Научная новизна. Предложена авторская дефиниция «клуба спортивного бального танца» как неформального заведения учебно-воспитательного типа. Отмечено, что клуб бального танца является комплексным организационным созданием, которое содержит учебно-дидактические и художественно-эстетические аспекты, связанные с данным направлением, отдельный подход к технологии совершенствования преподавания бальных танцев на само организационных и непрерывно-образовательных началах. Выводы. Утверждается, что большинство спортивно-танцевальных клубов и студий, которые начали появляться в начале 90-х гг. ХХ в. в Украине, существовали за счет самообеспечения и общественных инициатив в профессиональных кругах. Доказано, что клуб спортивного бального танца -четко ориентированное, но полифункциональное по своей структуре учебное заведение неформального типа (согласно официальным требованиям хореографического образования), деятельность которого базируется на принципах доступности и массовости, систематичности и последовательности, индивидуализации, синтезе традиций и инноваций, наглядности и повторе, активности и самосознании. Вопросы совершенствования деятельности клуба спортивного бального танца связаны с содержательно-технологическими, педагогическими и институциональными факторами. Среди соответствующих направлений стоит отметить интеграцию и сотрудничество бального направления, в частности с классическим и современным, что улучшает и «подпитывает» учебный процесс новыми идеями, приемами и техниками. Ключевые слова: Украина, спортивно-танцевальное движение, бальный танец, клуб спортивного бального танца, учебные технологии, клубное спортивно-танцевальное среду. Bazela Dmitry, Activities of dancesport clubs in Ukraine: their current state and development prospects The purpose of the article is to analyze the current state and development prospects of the activities of dancesport clubs in Ukraine. The methodology of the research is based on the application of methods of comparative analysis, comparison, and generalization. Scientific novelty. The author proposes to define a «dancesport club» as an informal
doi:10.32461/2226-0285.2.2019.190604 fatcat:oa36zo7s2bczxecohlikpwasxe