Prevalence of subclinical mastitis in cows, isolation of agents and determination of their antibiotic susceptibility

Aliye Gülmez Sağlam, Salih Otlu, Mustafa Reha Çoşkun, Elif Çelik, Fatih Büyük, Mitat Şahin
2018 Eurasian Journal of Veterinary Sciences  
İneklerde subklinik mastitis prevalansı, etken izolasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 2, 92-98 Öz Amaç: Bu çalışmada, Kars ilinde yetiştirilen sığırlarda subklinik mastitise neden olan bakteriyel etkenlerin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Toplam 500 süt ineği CMT ile tarandı ve 120'si (% 24) subklinik mastitis olarak tespit edildi. CMT pozitif süt ineklerinden süt örnekleri alındı. Süt örnekleri, bakteri izolasyonu için, Kanlı agar
more » ... % koyun kanlı) ve Eosin Methylene Blue agar üzerine yayıldı. Ayrıca, Mycoplasma spp. izolasyonu için süt örneklerinden PPLO broth ve PPLO agara ekim yapıldı. Fenotipik identifikasyon için kültürler, koloni morfolojisi, Gram boyama özellikleri, hemoliz oluşturma özelliklerine göre değerlendirildi ve daha sonra biyokimyasal testlere tabi tutuldu. İzolatların antibiyotik duyarlılıkları Kirby Bauer Disk Difüzyon Testi ile belirlendi. Bulgular: Toplam 120 ineğe ait süt örneklerinden 229 Staphylococcus spp., 7 Corynebacterium spp., 16 Bacillus spp., 5 Acinetobacter spp., 2 Escherichia coli ve 2 Mycoplasma spp. izole edildi. Antibiyogram sonucunda, izolatların çoğunluğu cefoxitin (30 μg) ve imipenem'e (10 μg) duyarlı bulunmuş ve izolatlar arasındaki en yüksek direnç penicillin'e (10 μg) karşı belirlenmiştir. Öneri: Süt ineği yetiştiriciliği yapılan işletmelerde belirli aralıklarla subklinik mastitin taranması, etkenin izolasyon ve identifikasyonu ile karakterizasyonu çiftçiliğinin kârlılığı ve sürdürülebilirliği için önemlidir. Abstract Aim: To investigate bacterial agents causing subclinical mastitis in cow husbandry in Kars province, Turkey. Materials and Methods: Subclinical mastitis was identified in 120 (24%) of 500 dairy cows screened by CMT. Within the scope of the study, it was taken milk samples from 120 dairy cows and evaluated in the laboratory. For bacterial isolation, the milk samples were mixed with vortex and 100 μl of milk were streaked on Blood Agar (with 7% sheep blood) and Eosin Methylene Blue Agar. For Mycoplasma spp. isolation, milk samples were transferred to PPLO broth and PPLO agar. For phenotypic identification, cultures were evaluated according to the colony morphology, hemolysis on BA and Gram staining properties, and then were subjected to biochemical tests. Antibiotic susceptibilities of isolates were determined by Kirby Bauer Disc Diffusion Test. Results: As a result of bacteriological studies, 229 Staphylococcus spp., 7 Corynebacterium spp., 16 Bacillus spp., 5 Acinetobacter spp., 2 Escherichia coli, and 2 Mycoplasma spp. were isolated from milk samples of 120 cows. As a result of antibiogram, the majority of isolates have found sensitive to cefoxitin (30 μg) and imipenem (10 μg) and the highest resistance among the isolates was determined against to penicillin (10 μg). Conclusion: The screening of subclinical mastitis at certain periods in enterprises, the proper characterization to be determined by isolation and identification of agent are crucial for the profitability and sustainability of dairy farming.
doi:10.15312/eurasianjvetsci.2018.188 fatcat:g6cgfzqjj5b4vkg6bvrgpivxn4