POZIOM WYBRANYCH CECH MORFOFUNKCJONALNYCH I UMIEJĘTNOŚCI ŻOŁNIERSKICH PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

Dariusz LENART, Marek KOCIUBA, Włodzimierz WIĄZEK, Piotr GAZARKIEWICZ
2014 Journal of Science of the Gen Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces  
Artykuł wpłynął do redakcji 26.02.2014 r., Zweryfikowaną i poprawioną wersję po recenzjach i korekcie otrzymano w maju 2014 r. © Zeszyty Naukowe WSOWL Głównym celem pracy jest ocena zróżnicowania morfofunkcjonalnego i wybranych umiejęt ności żołnierskich podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w zależności od ich specjalności wojskowej. Badaniami zostało objętych 85 mężczyzn, których średni wiek wynosił 20,8 lat. Badania obejmowały pomiary antropometryczne, próby
more » ... etryczne, próby sprawności fizycznej, pomiary spirometryczne i testy określające poziom opanowania wybranych umiejętności żołnierskich. Zmierzono wysokość i masę ciała badanych. Obliczono wskaźnik względnej masy ciała. Dokonano pomiaru następujących cech funkcjonalnych: wytrzymałość krążeniowooddechowa, siła funkcjonalna, szybkość biegowa i zwinność, równowaga, natężona objętość wydechowa 1-sekundowa, natężona pojemność życiowa płuc i szczytowy przepływ wydechowy. Przeprowadzono testy określające poziom opanowania następujących umiejętności żołnierskich: umiejętność pokonywania lądowego toru przeszkód (pokonanie 200-metrowego toru przeszkód); umiejętność realizacji zadań w środowisku wodnym (pokonanie wodnego toru przeszkód -50 m); umiejętności strzeleckie: strzelanie z kbk AK, strzelanie z pistoletu wojskowego (PW-83) i rzuty granatem ręcznym w różnych postawach. Nie zaobserwowano istotnego zróżnicowania budowy somatycznej wyodrębnionych grup podchorążych ze względu na specjalność wojskową. Znaczne różnice średnich ujawniły się w poziomie siły funkcjonalnej, natężonej pojemności płuc i szczytowego przepływu wydechowego. Ponadto zaobserwowano istotne zróżnicowanie w opanowaniu rzutów granatem ręcznym, zarówno w postawie leżącej, klęczącej, jak i w postawie stojącej w okopie pomiędzy analizowanymi grupami mężczyzn. Słowa kluczowe: kształcenie wojskowe, sprawność fizyczna, umiejętności żołnierskie WSTĘP Kształcenie kandydatów na oficerów, zwłaszcza dowódców pododdziałów, to ważny element działalności szkoleniowej polskich sił zbrojnych (MON 2010). Obecnie podstawową ścieżką pozyskiwania oficerów-dowódców dla polskiej armii jest kształcenie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Proces kształcenia kandydatów na ofice-
doi:10.5604/17318157.1143780 fatcat:xj5mutmaqrbbrgp6cyim4upx74