افزایش بازده تولید بنزین در فرآیند شکست کاتالیستی VGO توسط اصلاح پسا- سنتز زئولیت USY

سارا طریقی, نفیسه مدانلو جویباری
2018 Pizhūhish-i Naft  
زئولیت USY به‌عنوان جزء اصلی و مهم در کاتالیزور فرآیند کراکینگ کاتالیزی بستر- سیال به منظور دست‌یابی به سطح تماس و دسترسی حفره بالاتر به‎روش پساسنتز توسط اسیدهای مختلف شامل استیک اسید، اکسالیک اسید و هیدروکلریک اسید تحت دو شرایط دمای محیط و رفلاکس اسیدشویی شد. این فرآیند ضمن حفظ شبکه بلوری زئولیت منجر به خروج آلومینیوم‎های خارج شبکه‌ای زئولیت شد. جهت اثبات این امر آنالیزهای XRDا، SEMا،اICP-OES و جذب و واجذب نیتروژن انجام شد. آنالیز عنصری افزایش نسبت سیلیس به آلومین در زئولیت اصلاح شده را نشان
more » ... اصلاح شده را نشان داد. اندازه‎گیری مساحت سطح زئولیت و حجم حفره‌ها به روش‌های BET-BJH و t-plot نشان از افزایش مساحت سطح و حجم حفره‌های مزو در زئولیت‌های اصلاح شده داشت. سطح حفره‌های مزو بر اثر اسیدشویی از 62/52 در زئولیت اولیه به m2/g 09/115 و مساحت سطح کلی زئولیت از 684 به m2/g 743 در نمونه زئولیت اسیدشویی شده توسط اکسالیک اسید در دمای محیط افزایش یافت. زئولیت‌های اصلاح شده در تهیه کاتالیزگر FCC به‌کار گرفته شدند. بررسی فعالیت کاتالیزورها در فرآیند شکست کاتالیستی VGO نشان از افزایش چشمگیر در بازده تولید بنزین برای کلیه کاتالیزورهای اصلاح شده در مقایسه با زئولیت اولیه دارد. بازده تولید بنزین از 18% وزنی برای کاتالیزور حاصل از زئولیت USY اولیه به 40% وزنی در کاتالیزور اصلاح شده توسط اکسالیک اسید در دمای محیط افزایش یافته است.
doi:10.22078/pr.2018.2968.2385 doaj:2deefeb8bf854427b8885d5601224e4b fatcat:tbu54wgnkjdi3nqoi6uvxwcya4