Transcultural Experience and Multiple Biographies as a Research Topic

Maciej Falski
2014 Colloquia Humanistica  
Transcultural Experience and Multiple Biographies as a Research TopicTransculturality refers to the traditional understanding of culture as self-contained, concentrated around its own center and producing clear borders. "Trans" signifies the act of crossing; it signifies overcoming such borders. It looks at phenomena, people, and notions that are not limited to one communicational environment, but are represented in multiple locations, or contexts. Or rather—they cannot be fully ascribed to one
more » ... lly ascribed to one "culture," because they exhibit, traits of both (or more) cultures. Culture studies often describe, also, people with "trans" life stories; it is not a matter of simple crossing of borders, living a bit in one environment and a bit in another. The point is that their sense of belonging is of a mixed, ambiguous character, and their identity is blurred. It is a question of practices that they draw from two or more sources, creating a peculiar amalgam characteristic of living "in between." Transculturality, just like multiple biographies, means both partial belonging and dual belonging, which is very well illustrated by the case studies presented in the volume: they have in a way, varied roots, which means they bear unique, hybrid fruit. Doświadczenie transkulturowe i biografie wielorakie jako temat badawczyTranskulturowość odnosi się do tradycyjnego pojmowania kultury jako samowystarczalnej, skoncentrowanej na sobie i wytwarzającej wyraźne granice. Przyrostek "trans" oznacza akt przekraczania tak wytyczonych granic. Kategoria transkulturowości skłania do patrzenia na zjawiska, biografie i pojęcia jako coś, co nie ogranicza się do jednego środowiska komunikacyjnego, lecz występuje bądź przejawia się w wielu miejscach i kontekstach. Można też powiedzieć, że nie można ich przypisać do jednej "kultury", ponieważ reprezentują cechy dwóch (lub więcej) wspólnot kulturowych. Studia kulturowe często zajmują się osobami, czyje historie życia mają taki właśnie charakter "trans-graniczny" charakter. Nie chodzi przy tym jedynie o proste przejście granic, życie trochę w jednym, a trochę w drugim środowisku. Istotne jest to, że poczucie przynależności staje się niejasne lub wielorakie. Pojawia się na przykład kwestia praktyk związanych z dwoma lub więcej źródłami wzorców, co tworzy specyficzny amalgamat życia "pomiędzy". Transkulturowość, podobnie jak biografie wielorakie, oznacza zarówno częściową, jak i zróżnicowaną identyfikację, którą świetnie ilustrują studia przypadków przedstawione w trzecim numerze "Colloquia Humanistica"; można by rzec, iż mają one różnorodne korzenie, przez co rodzą wyjątkowe, hybrydyczne owoce.
doi:10.11649/ch.2014.016 fatcat:nxyzpxr54bbmbkqqeo65kb2m4a