Особливості організації навчання «через» демократію в освітньому середовищі закладів освіти

О.В. Матвієнко, Alfred Nobel University, О.М. Цихмейструк
2020 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
О.В. МАТВІЄНКО, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкового навчання факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) О.М. ЦИХМЕЙСТРУК, аспірант кафедри педагогіки та методики початкового навчання факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ «ЧЕРЕЗ» ДЕМОКРАТІЮ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У
more » ... КЛАДІВ ОСВІТИ У статті розкрито поняття демократії в сучасних історичних реаліях через призму розвитку освіти. Виокремлено проблеми сучасної освітньої політики, які полягають у врахуванні індивідуальної траєкторії освіти особистості для розвитку громадянського суспільства. Проаналізовано проблему навчання через демократію у закладах загальної середньої освіти, враховуючи трансдисциплінарний підхід. Наголошено на врахуванні ціннісних орієнтацій особистості в механізмі прийняття рішень під час демократичного спілкування. Розглянуто теоретичні проблеми, що розкривають сутність підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії на основі демократичних цінностей. Проаналізовано розвиток громадянської освіти, що включає створення центрів громадянської освіти, введення дисциплін з громадянської освіти до навчальних планів та розробку навчальних матеріалів. Здійснено огляд діяльності міжнародних організацій на теренах сучасної України, яка полягає у розвитку культури демократії в освітньому процесі. Опрацьовано дослідження щодо рівня демократизації в сучасній освітній системі, можливість запровадження демократичних цінностей через діяльність, що має мультидисциплінарний підхід. Розглянуто готовність педагогів до розвитку демократичної культури в школі. Досліджено шляхи впровадження демократичних цінностей та демократичної культури в освітній процес та наголошено на ефективності добору форм та методів, які б сприяли поширенню демократії, необхідності співпраці та застосування філософських діалогів як важливої складової розвитку громадянської освіти. Виявлено ефективність групової роботи та дискусії як осередку для розвитку критичного мислення та креативності на шляху до формування демократизації освітнього процесу. Ключові слова : демократія, культура демократії, демократичні цінності, демократизація освіти, навчання «про», «для» та «через» демократію, громадянська освіта, демократія в комунікації, громадянська активність, ціннісні орієнтації, громадянське суспільство, педагогіка партнерства, філософський діалог. В статье раскрыто понятие демократии в современных исторических реалиях через призму развития образования. Выделены проблемы современной образовательной политики, которые заключаются в учете индивидуальной траектории образования личности для развития гражданского общества. Проанализирована проблема обучения через демократию в заведениях общего среднего образования, учитывая трансдисциплинарный подход. Отмечен учет ценностных ориентаций личности в механизме принятия решений во время демократического общения. Рассмотрены теорети-О.В. Матвієнко, О.М. Цихмейструк, 2020
doi:10.32342/2522-4115-2020-1-19-8 fatcat:pqrluivrxbdrljrqksxauqcziq