Implementation of financial management and control in public sector entities: The way to a new paradigm for fiscal responsibility

Lidija Romic, Sasa Gravorac, Goran Sijan, Branko Veselinovic
2017 Ekonomski izazovi  
Apstrakt Finansijsko upravljanje i kontrola predstavljaju relativno novu pojavu u subjektima javnog sektora Republike Srbije. Naime, u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti delovanja javnog sektora osmišljen je sistem finansijskog upravljanja i kontrole kako bi se delovalo u pravcu ublažavanja ili otklanjanja rizika njihovim pravovremenim uočavanjem i podizanjem efikasnosti delovanja subjekata javnog sektora, što je opšti cilj od presudne važnosti, jer su sredstva koja koristi javni sektor
more » ... oristi javni sektor javna svojina i svi građani predstavljaju zainteresovane stejkholdere za njihovo delovanje. Kroz uspešno ugrađen i implementiran sistem finansijskog upravljanja i kontrole obezbeđuje se usaglašenost sa pozitivnom zakonskom regulativom, a što se reflektuje kroz odgovorno trošenje poverenih javnih sredstava doprinoseći efikasnom i efektivnom na zajedničkoj dobrobiti trošenju javnih sredstava. Odgovornost za implementaciju i uspešnu egzistenciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole ima rukovodilac korisnika javnih sredstava, odnosno najviši upravljački nivo. U ovom radu će se pristupiti analizi finansijskog upravljanja i kontrole kroz osvetljavanje pojma sistema finansijskog upravljanja i kontrole, njegovih osnovnih karakteristika i suštine, predlažući najjednostavniju metodologiju za postavljanje i egzistenciju ovog sistema u subjektima javnog sektora. Ključne reči: finansijsko upravljanje, finansijska kontrola, interna revizija, javni sektor, implementacija FUKa. 78 | Lidija Romić, Saša Gravorac, Goran Šijan, Branko Veselinović Abstract Financial management and control are a relatively new phenomenon in the public sector entities of the Republic of Serbia. Namely, in order to increase the efficiency and effectiveness of the operation of public sector designed the system of financial management and control in order to work towards alleviating or risk their timely identification and raising the efficiency of the functioning of public sector entities, the general objective of crucial importance, because the funds that the public sector public property and all citizens are interested stakeholders for their operation. Through successfully installed and implemented a system of financial management and control ensures the compliance with current legislation, which is reflected through responsible spending of public funds entrusted contributing to effectiveness and efficiency in the common welfare spending of public funds. Responsibility for the implementation and successful existence of financial management and control of a head of public funds, or highest management level. In this paper we will approach the analysis of financial management and control of the lighting concept of financial management and control, its main characteristics and essence, suggesting the simplest methodology to set the existence of this system in the public sector entities.
doi:10.5937/ekoizavov1711077r fatcat:dat6wehcy5ghpnzdtyhyle3vpu