Regression Analysis of the Impact of Demographic and Economic Indicators on the Status of Pension Provision in Different World Countries
Регресійний аналіз впливу демографічних та економічних показників на стан пенсійного забезпечення різних країн світу

K. I. Demchenko, Alfred Nobel University
2020 Bìznes Inform  
Демченко К. І. Регресійний аналіз впливу демографічних та економічних показників на стан пенсійного забезпечення різних країн світу Метою статті є дослідження ефекту впливу демографічних та еконономічних показників на стан пенсійного забезпечення 54 різних країн світу протягом 2010-2019 рр. При аналізі та узагальненні наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених було виявлено, що багато уваги приділяється динаміці обсягів видатків та доходів пенсійних фондів, але не береться достатньою мірою
more » ... я достатньою мірою до уваги конкретний числовий вплив факторів, які можуть привезти до скорочення або збільшення видатків та доходів ПФ. Тому важливо дослідити ефекти впливу економічних і демографічних чинників на фінансовий стан ПФ у різних країнах. У статті за допомогою регресійного аналізу проаналізовано вплив підвищення коефіцієнта залежності від старості, ставки пенсійного внеску, рівня безробіття, ВВП та інших індикаторів на динаміку видатків та доходів ПФ різних країн світу за методом найменших квадратів. Для перевірки надійності та стійкості результатів використано метод панельного дослідження з фіксованими ефектами та гетероскедастичні стандартні помилки, які кластеризовані на країнному рівні для обліку послідовних кореляцій. У ході дослідження знайдено середній ефект впливу для загальної кількості спостережень, агрегатний ефект для зазначених союзів та організацій та окремий ефект для України. На думку автора, попередні пенсійні реформи є не дуже ефективними з огляду на стан пенсійного забезпечення України, тому що не була дотримана певна процедура запровадження реформи та виявилася недостатньою підготовка необхідних ресурсів. Тому пропонується поетапна схема введення реформи з метою покращення стану пенсійного забезпечення та його соціально-економічної ефективності. Ключові слова: регресія, метод найменших квадратів, пенсійне забезпечення, видатки та доходи пенсійного фонду, ставка пенсійного внеску, коефіцієнт залежності від старості, панельне дослідження. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4181-4479 УДК 338.001.36 JEL: C23; J11; H55 Демченко К. И. Регрессионный анализ влияния демографических и экономических показателей на состояние пенсионного обеспечения разных стран мира Целью статьи является исследование эффекта влияния демографических и экономических показателей на состояние пенсионного обеспечения 54 различных стран мира за период 2010-2019 гг. При анализе и обобщении научных трудов отечественных и зарубежных ученых было обнаружено, что много внимания уделяется динамике объемов расходов и доходов пенсионных фондов, но не принимается во внимание (в достаточной мере) конкретное числовое влияние факторов, которые могут привести к сокращению или увеличению расходов и доходов ПФ. Поэтому важно исследовать эффекты влияния экономических и демографических показателей на финансовое состояние ПФ в разных странах. В статье с помощью регрессионного анализа проанализировано влияние повышения коэффициента зависимости от старости, ставки пенсионного взноса, уровня безработицы, ВВП и других индикаторов на динамику расходов и доходов ПФ различных стран мира по методу наименьших квадратов. Для проверки надежности и устойчивости результатов использован метод панельного исследования с фиксированными эффектами и гетероскедастическими стандартными ошибками, которые кластеризированы на страновом уровне для учета последовательных корреляций. В ходе исследования найден средний эффект воздействия для общего количества наблюдений, агрегатный эффект для указанных союзов и организаций и отдельный эффект для Украины. По мнению автора, предыдущие пенсионные реформы не были достаточно эффективными, учитывая состояние пенсионного обеспечения Украины, так как не была соблюдена определенная процедура введения реформы и оказалась недостаточной подготовка необходимых ресурсов. Поэтому предложена поэтапная схема введения реформы с целью улучшения состояния пенсионного обеспечения и его социально-экономической эффективности. Ключевые слова: регрессия, метод наименьших квадратов, пенсионное обеспечение, расходы и доходы пенсионного фонда, ставка пенсионного взноса, коэффициент зависимости от старости, панельное исследование.
doi:10.32983/2222-4459-2020-5-183-189 fatcat:mq6a33icjfazfcjmydmcvyrjuq