Mogucnosti primene modularnih sistema u projektovanju odrzivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja

Tanja Bajic, Ksenija Pantovic
2011 Arhitektura i Urbanizam  
Апстракт Усклађивање са парадигмом одрживог развоја представља велики изазов савременој пракси социјалне станоградње, а посебно у економски неразвијенијим срединама, због раскорака између лимитираних услова финансирања и захтевних критеријума одрживог пројектовања и грађења. Проблеми животне средине, као што су климатске промене, стварају додатни притисак овом стамбеном сектору. Поред маргинализације и недостатка ресурса, на повећану осетљивост социјалних закупаца на негативне ефекте мењања
more » ... е ефекте мењања климе и растуће цене енергије у великој мери утиче енергетски неефикасно и неадаптибилно становање. Важан задатак за усмеравање будуће праксе социјалног становања је трагање за иновативним стамбеним решењима, која ће на доступан и ефикасан начин задовољити комплексне критеријуме одрживе и климатски свесне архитектуре. Аутори рада налазе да је један од могућих одговора на ове изазове реафирмација модуларних система пројектовања и грађења, кроз креативнију и ефикаснију употребу њиховог адаптивног капацитета. Потенцијална улога модуларности у креирању одрживих и климатски свесних образаца социјалног становања анализира се кроз аспекте префабрикације, трансформабилности, флексибилности и разноврсности, а на основу облика и степена њиховог задовољења, модуларни системи дефинишу се као динамични или статични. Став аутора је да динамични системи, засновани на новим методама лаке префабриковане градње, имају велики потенцијал одрживости и климатске адаптибилности и да заслужују већу пажњу стручне јавности те ширу и интензивнију практичну употребу. Кључне речи: социјално становање, модуларност, одрживо и климатски свесно пројектовање Abstract alignment with the sustainable development paradigm is a major challenge to the contemporary practice of social housing, especially in economically underdeveloped areas, because of the gap between the limited financing conditions and the demanding criteria of sustainable design and construction. Environmental problems such as climate change are creating further pressure on this housing sector. Higher vulnerability of social tenants to the negative effects of changing climate and rising energy prices, besides marginalization and the lack of resources, is being greatly affected by the energy inefficient and non adaptive housing. an important task for directing future practice of social housing is searching for innovative housing solutions, which will meet the complex criteria of sustainable and climate aware architecture, in affordable and efficient way. The authors found that one of the possible answers to these challenges is reaffirmation of modular design and construction, through more creative and more efficient use of their adaptive capacity. The potential role of modularity in creating sustainable and climate aware social housing models is analyzed through the aspects of prefabrication, transformability, flexibility and diversity, and according to the form and the degree of their fulfillment, modular systems are defined as dynamic or static. The authors' view is that the dynamic systems, based on new methods of light prefabricated construction, have a great potential of sustainability and climate adaptability, and that they deserve more attention of professional public, as well as wider and more intensive practical use.
doi:10.5937/arhurb1133042b fatcat:3ws7je3esvag7ec7ynlpol552a