Marriage divorce in the context of social transition

Nada Polovina, Maja Zegarac
2005 Sociološki Pregled  
Нада Половина Институт за педагошка истраживања Београд Маја Жегарац Градски центар за социјални рад Београд UDK: 314.554. Оригиналан научни рад Примљен: 21. 11. 2005. РАЗВОД БРАКА У КОНТЕКСТУ ДРУШТВЕНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ Циљ овог рада 1 је сагледавање како се општи проблеми друштва у кризи транзиције исказују у домену развода бака. Рад се састоји из два дела. У првом делу је дата анализа демографских образаца који указују на утицаје друштвених промена на домен партнерског функционисања тј. развода
more » ... а. У другом делу рада презентовани су резултати истраживања на узорку 32 пара у процесу развода, с циљем да се сагледа какве су манифестација проблематике развода брака у светлу утицаја протеклих кризних година на функционисање партнера и њихових породица? Налази истраживања су вишеструки. На нивоу функционисања брачних партнера у процесу развода учинци друштвене кризе и транзиционих процеса препознају се у слици «тешких развода» тј. развода са високим нивоом кумулације комуникацијских, емоционалних и сепарационих проблема. Налази истраживања сугеришу да одлагање развода у периодима друштвених криза одражава:(а) усредсређеност на адаптационе захтеве која умањује доживљај дисфункционалности брачног односа; (б) (не)доступност ефективне мреже подршке; (ц) ставлање у други план полом одређених разлика у доживљавању партнерских односа и проживљавању стресова породичног живота. Кључне речи: развод брака, партнерска релација, транзиција, криза, процес, породица. S u m m a r y Institute for Pedagogical Research Belgrade Maja Žegarac Center for Social Aid Belgrade MARRIAGE DIVORCE IN THE CONTEXT OF SOCIAL TRANSITION Aim of the areticle is to present review how general social problems of social transition are reflecting withing the problem of marriage divorce. This is realized in two parts. In the first part authors aregiving a demographic pattern which points out the effects of social changeson partner relations and of divorce. In second part of article survay results are exposed, as being obtained on the sample of 32 couples in the divorce process, with the aim to scrutinize how problems of divorce during the past years of crisis are influental on partners and their families. Survay findings are manifold. Effects of social crisis on the partner relations could be recognized in the picture of "heavy" divorces, i. e. divorces with heavy emotional and communicative problems. Further, findings sugest that postponing of divorce reflect: (a) concentration on adaptiveconditions and thus diminishing of disfunctionality perception as for inner marriage relations of the partners; (b) lucking in efective network of support; (c) diminshing of gender differences of partners in reception of partner relations and bearing of everyday family problems.
doi:10.5937/socpreg0504401p fatcat:4ecwpv3cqbaipp527fpxd2h6ym