Tâcîzâde Cafer Çelebi nin Heves-nâme sinde İstanbul Tasvirleri

MEHMET AVÇIN
2015 Journal of International Social Research  
Öz Tâcîzâde Cafer Çelebi XVI. yüzyılın önemli devlet adamı ve divan şairlerindendir. Birçok eser veren şairin en bilinen eseri Heves-nâme isimli mesnevisidir. Bu eser sergüzeşt-nâme türünde yazılmıştır. Eserin önemi, taşıdığı yerli unsurlardan gelmektedir. Tâcîzâde, yaptığı şehir tasvirleriyle dönemin İstanbul'unun toplumsal yaşamına ve daha çok da mimari ve tarihsel yönüne ışık tutar. Heves-nâme, şehrengiz türünde bir eser olmasa da bu eserle ilgi olarak her zaman İstanbul tasvirleri ön plana
more » ... asvirleri ön plana çıkmaktadır. Fakat bugüne kadar eserdeki İstanbul tasvirleri ile ilgili müstakil bir çalışma pek yapılmamıştır. Bu çalışmamızda ise eserin giriş bölümünde yer alan İstanbul tasvirleri incelenecektir. Yapılan tasvirlerde ise Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Fatih Camii gibi yapılar konu edilmiştir. Bu yapıların sadece mimari tasvirleri yapılmakla kalınmamış bazen dönemin İstanbul'unun sosyal yaşamıyla ilgili tasvirler de yapılmıştır. İstanbul'la ilgili olan beyitlerin sayısı üç yüzden fazladır ancak bu beyitlerin hepsinin incelenmesi yerine tasvir öğelerinin daha ön planda olduğu ve dönemin sosyal yaşantısına da ışık tutan beyitler incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Tâcîzâde Cafer Çelebi, Sergüzeşt-nâme, İstanbul, Mimari. Abstract Tacizade Cafer Celebi is an important statesman and a poet of classical Ottoman poetry 17 th century. Tacizade wrote many valuable literary works but the most known is Heves-name. This literary work was written like serguzestname style. The meaning of the work comes from its originality of descriptions, Heves-name has great meanings of its time. By describing the city of İstanbul, Tacizade shows the way for social life and architecture of the time. Heves-name is not a sehrengiz like literary work, description of İstanbul always comes out. But, so far there is not study about the description of İstanbul in this literary work. İn this study, only the descriptions of İstanbul in preface are going to be analyzed. The descriptions subject Topkapı Palace, Hagia Sophia, Fatih Mosque. Not only architectural but also social descriptions were made. The quantitiy of verse is about three hundreds. İnstead of analyzing all of them, only the verses describing social life of that time were dealed.
doi:10.17719/jisr.20153913733 fatcat:lwhl2qy7inhfxi44ub4u2427mm