EUROPEAN UNION'S LEGAL FRAMEWORK REGARDLESS THE ENVIRONMENTAL LAW [chapter]

Veronika Gazepova
2020 Proceedings of the International Scientific Conference "Social Changes in the Global World", Section Young Researchers  
Апстракт: Правото на животната средина, како едно од есенцијалните фундаментални човекови права, често претставува предмет на расправа, и од аспект на неговата содржина и од аспект на неговата природа, особено во последните неколку децении. Свеста за заштита на правото на животната средина во поново време се носи на едно ново ниво, со цел остварување на истото. Во светот на науката, постојат експерти кои ваквото право го декларираат и како трета генерација на човекови права. За климатските
more » ... ни, како и заштитата на животната средина, ЕУ формулира и спроведува климатски политики и стратегии, преземајќи водечка улога во меѓународните преговори за климата. Европската Унија исто така игра една од клучните улоги во промовирањето на одржливиот развој на глобално ниво. Всушност, одржливиот развој е главна цел за ЕУ, која е посветена на "високо ниво на заштита и подобрување на квалитетот на животната средина", согласно член 3 од Договорот за Европската унија, за кое ќе се елаборира подетално во овој труд. Клучни зборови: животна средина, човекови права, ЕУ, одржлив развој, клима; EUROPEAN UNION'S LEGAL FRAMEWORK REGARDLESS THE ENVIRONMENTAL LAW Veronika Gazepova Master studies, Faculty of Law, University "Goce Delcev"-Stip Abstract: Environmental law, as one of the essential fundamental human rights, often is a subject of a debate, in terms of its content and in terms of its nature, which happens, especially in the last few decades. The awareness for the protection of the Environmental law has recently been
doi:10.46763/scgw201-30013g fatcat:jsyg7xvfnnei5oijf2bytivngq