INFORME DE LA RECERCA EN SUMARI Pàgina AGRAÏMENTS 3 ABREVIACIONS 4 DOCUMENT DE TREBALL ABREVIACIONS

Recerca Informació, Documentació, Arxivística
unpublished
RESUM L'informe descriu l'evolució de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya durant el període 2000-2013. Des d'una perspectiva quantitativa i integradora, és dóna una visió global del cicle complet de la recerca descrivint i analitzant tres qüestions bàsiques: les institucions catalanes que investiguen aquest camp; els recursos humans i econòmics disponibles per fer recerca; i finalment, els resultats científics derivats de les activitats executades. Des del punt de
more » ... . Des del punt de vista dels recursos econòmics, s'han analitzat convocatòries competitives relacionades amb la recerca científica i s'han descartat altres no competitives o més pròximes al desenvolupament i a la innovació de productes i serveis. Quant als recursos humans, s'han recopilat i comentat dades sobre professorat universitari i convocatòries competitives públiques de recerca. Respecte als resultats científics, cal fer constar la diversitat de classificacions temàtiques usades per analitzar les tesis, revistes, monografies i congressos. En relació a revistes, s'han exclòs de l'anàlisi els butlletins professionals i institucionals. A més, s'ha considerat adient incorporar un apartat sobre recursos documentals per avaluar revistes científiques desenvolupats per equips de recerca catalans. Pel que fa a les monografies, el període estudiat abasta exclusivament els anys 2009-2013 i es tenen en compte tant obres publicades en paper com en línia. L'estudi conclou que la recerca catalana en Informació, Documentació i Arxivística no es troba en una fase inicial però encara està lluny de la plena consolidació. Tanmateix cal augmentar la internacionalització de l'àmbit i sobretot potenciar els recursos humans, on és especialment greu la baixa presència en programes de formació d'investigadors. DOCUMENT DE TREBALL Recerca Informació, Documentació i Arxivística 7
fatcat:y2eu4z2m65e6njmvauj5cemhma