Wpływ parametrów w metodzie TIG na odkształcenia kątowe stali X5CrNi18-10

Robert Bęczkowski
2017 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Streszczenie W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu nastaw natężenia prądu spawania oraz odległości elektrody od materiału rodzimego na wielkość kątowych odkształceń próbek przetapianych metodą TIG. Do tego celu wykorzystywano metody planowania eksperymentu. Prace doświadczalne przeprowadzono dla materiału gatunku X5CrNi18-10. Dokonano analizy zmian odkształcenia próbki w zależności od nastaw natężenia prądu spawania w zakresie od 100 do 200 A oraz zmiany odległości elektrody od przedmiotu
more » ... wanego w zakresie od 2 do 4 mm. Do prób technologicznych wykorzystano automatyczny przesuw uchwytu poprzez zastosowanie głowicy do mechanizacji spawania. Przygotowane próbki zostały poddane precyzyjnym pomiarom współrzędnościowym, celem określenia odkształceń kątowych. Abstract The paper presents the problem of the influence of the current setting and the distance between the electrode and the object welded by TIG method on the corresponding changes the angular deformation of the element. Design of the experiment method was used. Experimental test were performed for material grade X5CrNi18-10. The analysis of the changes in specimen deformation based on the current setting in the range from 100 to 200 A and the change of the distance between the electrode and the welded object in the range from 2 to 4 mm was made. Automatic travelling of the gun by using the head for welding mechanization was used to perform technological tests. Prepared specimen were subjected to precise coordinate measurement to determine the angular deformation.
doi:10.26628/ps.v89i5.764 fatcat:2kepcjexfben7dytpoh4fwxhzi