Folklore Studies and Nationalism in Turkey

Serdar UĞURLU
2011 Turkish Studies  
ÖZET Türkiye'de folklora olan ilk ilgi, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında halkın çoğunluğu tarafından anlaşılabilecek bir milli dilin oluşturulması ihtiyacı hissedildiğinde başladı. 1839'da ilan edilen Tanzimat reformları Osmanlı edebiyatında fonksiyonel bir değişimi başlattı. Özellikle Fransa başta olmak üzere, Batı ile sıkı ilişkiler içerisinde olan ve Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve eğitim kurumlarını arzu eden, örnek alan yeni nesil Osmanlı yazarları, çok geçmeden bu kurumların
more » ... kurumların gelişmesinde edebiyatın önemli bir rol oynadığını fark ettiler. Yabancı etkilerle kirletilmemiş, saf Türkçe olan halkın dilini kullanarak bir edebiyat yaratmak için Tanzimat yazarları, halk bilimi ve halk edebiyatı ile ilgilendiler. Pek çok şair, romancı, oyun yazarı ve entellektüeller 1860 ile 1900 yılları arasındaki bu akımda yer aldılar. Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışında, folklora karşı entellektüellerin tutumlarındaki yeni dönem, belirleyici olmuştur ve folkloru, Türkiye'ye bağımsız, bilimsel bir disiplin olarak tanıtan Boratav'dır. Boratav, folklorun öğretim ve araştırma kapsamını, sözlü gelenek ile sözlü olmayan geleneği de kapsaması için genişletmiştir. Anahtar Kelimeler: Folklor ve milliyetçilik, folklor ve devlet, halk edebiyatı, halk kültürü, Türk milliyetçiliği, folklor araştırmaları. ABSTRACT Interest in folklore began in Turkey in the second half of the nineteenth century when the need was felt to forge a national language which could be understood by the majority. The Tanzimat reforms, which were introduced in 1839, inaugurated a functional change in Ottoman literature. A new generation of writers who were in contact with the West, especially France, and admired the economic, social, and educational institutions of Europe, soon realized that literature played an important role in the development of these institutions. To create a literature using the language of "common people," which was pure Turkish and unspoiled by foreign influences, made the Tanzimat writers interested in folklore and folk literature. Many other poets, novelists, play-wrights, and the intellectuals joined the movement between 1860 and 1900. The emergence of Turkish nationalism marked a * İlhan Başgöz (1972)."Folklore Studies new era in the attitude of intellectuals toward folklore and it was Boratav who introduced folklore to Turkey as an independent, scientific discipline. He enlarged the scope of folklore teaching and research to include verbal and nonverbal tradition.
doi:10.7827/turkishstudies.2325 fatcat:xxiarnou25abzmoeusz2lqee2u