Tyrimų apžvalga

Laima Nevinskaitė, Giedrius Tamaševičius
2019 Taikomoji kalbotyra  
Tyrimų apžvalga Preskriptyvizmo veiksmingumo tyrimai Lingvistikoje preskriptyvizmas aptariamas iš kelių perspektyvų. Kai kuriems lingvistams šis reiškinys atrodo nesvarbus kalbos mokslui, nes neturi nieko bendra su tikrąja kalbos struktūra ir vartosena (Millar 1995). Tačiau sociolingvistikoje į preskriptyvizmą žiūrima kaip į neatskiriamą kalbos bendruomenės reiškinį (Cameron 1995), vertą analizuoti įvairiais lygmenimis, be kita ko, ir ideologiniu, klausiant, kokią įtaką preskriptyvizmo
more » ... riptyvizmo ideologija daro visuomenės nuostatoms ir kalbos vartosenai. Preskriptyvizmas kalbos ideologijų aspektu tyrinėtas ir Lietuvoje (be kitų, žr. Vaicekauskienės ir Šepečio sudarytą tomą, 2016). Preskriptyvizmas gali daryti įtaką tokiems ideologiniams aspektams kaip kalbos formų stigmatizavimas, prestižo suteikimas, kalbinis sąmoningumas (language awareness) renkantis kalbos variantus. Taip žvelgiant į preskriptyvizmą, jis traktuojamas kaip standartinės kalbos ideologijos dalis ir vienas iš kalbos kitimą galinčių lemti veiksnių (Cameron 1995; Millar 1995; Milroy, Milroy 1999; Moschonas 2019). Preskriptyvizmo veiksmingumąįtaką kalbos vartosenai ir jos pokyčiams --nustatyti yra nelengva vien dėl to, kad kalbos kaitą lemia daug veiksnių ir sunku įrodyti vieno izoliuoto veiksnio įtaką. Vis dėlto esama tyrimų, kuriuose preskriptyvistų pastangos gretintos su įvairių kalbos ypatybių (gramatikos, leksikos) pokyčiais. Čia pateikiama trumpa tyrimų apžvalga siekiama atskleisti tokių tyrimų metodologines tendencijas ir aptarti juose nustatytus preskriptyvizmo įtakos veiksnius, kurie galėtų būti naudingi interpretuojant ir mūsų tyrimo rezultatus. Preskriptyvizmo įtaką vartosenai yra tyrę tiek kalbos istorikai, analizavę preskriptyvizmo klestėjimo laikų -XVII-XIX amžiausmedžiagą, tiek dabartiniai sociolingvistai, tiriantys šių dienų preskriptyvizmo praktikas ir veiksmingumą. Paprastai tiek vieni, tiek kiti preskriptyvizmo veiksmingumo tyrimai remiasi tekstynų analize, pavyzdžiui, gausiais anglų kalbos istoriniais archyvais (Auer, González-Díaz 2005; Anderwald 2014 ir kt.), vokiečių kalba parašytų laiškų tekstynu (Elspaß 2005), Kanados prancūzų sakytinės kalbos tekstynu (Poplack, Dion 2009), arba pačių tyrėjų parengtais kalbos duomenų rinkiniais, pavyzdžiui, čekų televizijos kalbos tekstynu (Hedin 2005). Kadangi ne visais atvejais savaime aišku, kokia yra preskriptyvi norma, arba ji gali kisti laike, tyrimuose kartais taip pat Nevinskaitė, L., G. Tamaševičius. 2019. Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960-2010. Taikomoji kalbotyra 13: 1-118, www.taikomojikalbotyra.lt
doi:10.15388/tk.2019.19173 fatcat:ogpvt5j2lbho5hhdecsc24dzxa