Postrzeganie nieprawidłowości na rynku żywności przez młodych konsumentów

Julita Szlachciuk, Olena Kulykovets, Natalia Przeździecka-Czyżewska
2016 Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej  
Postrzeganie nieprawidłowo ci na rynku żywno ci przez młodych konsumentów Wstęp Prawo gwarantuje konsumentom dost p do ywno ci, która nie powinna stwarzać zagro enia ani dla ich zdrowia, ani dla ycia. Poza tym przysługuje im tak e prawo do uzyskiwania rzetelnych i niewprowadzaj cych w bł d informacji na temat produktów ywno ciowych oferowanych w sprzeda y. Ka dy uczestnik rynku kupuj c produkt ywno ciowy, który jest niezgodny z deklaracjami producenta b d sprzedawcy, ma prawo do zło enia
more » ... do zło enia reklamacji, a istniej ce przepisy prawne narzucaj okre lone metody post powania w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Wyst powanie nieprawidłowo ci potwierdzaj wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcj Handlow . W wyniku kontroli przeprowadzonych w III kwartale 2014 roku zwi zanych z oznakowaniem rodków spoywczych dobrowolnymi informacjami zakwestionowano co trzeci skontrolowan parti . Zastrze enia najcz ciej dotyczyły zasadno ci okre le produktów jako "domowy", "wiejski" czy "tradycyjny". W raporcie Inspekcji Handlowej czytamy, e "charakter stwierdzonych nieprawidłowo ci wskazywał na celowe działanie: przedsi biorcy starali si wyró nić swoje produkty, nierespektuj c prawa konsumentów do rzetelnej informacji" [UOKiK 2014a, s. 11]. Konsumenci wyst puj cy na rynku jako słabsza strona powinni mieć zapewnion ochron przed pozostałymi podmiotami, które maj silniejsz pozycj na tym rynku [D browska 2001]. Nieuczciwe działanie samych przedsi biorców wobec swoich konkurentów równie mo e działać na szkod konsumentów, a czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spo ywczym mog mieć szeroki zasi g oddziaływania [Warzecha i arnecka 2013]. Zło enie przez konsumenta reklamacji mo e stać si dla fi rmy szans , aby usatysfakcjonować niezadowolonego klienta. Zadowolenie klienta w normie Słowa kluczowe: reklamacja ywno ci, konsument, prawa konsumentów, miejsce sprzeda y 69 Perception of food fraud on the food market by young consumers Abstract The goal of the conducted research has been to analyze the behavior of young consumers in reference to observed food fraud on the market. The analysis is based on research conducted in November 2015 among 221 students aged 18-25. The criteria for participating in the research was buying food products. An original survey questionnaire, designed for the research, constituted the research tool. The result of the executed research is the identifi cation of actions taken by consumers buying food products in a situation of irregularities on that market. The results indicate a need for popularizing consumer laws on the food market.
doi:10.22630/eiogz.2016.115.32 fatcat:fz4krr2werg5rn3w4nizfaw6nm