Primary reflexes and their influence on motor and speech development
Primární reflexy a jejich vliv na motoriku a řeč

Marja Volemanová
2020 Listy klinické logopedie  
Abstrakt Vývoj motoriky, primární reflexy a vývoj řeči spolu souvisí. Ale jak? Denně pracuji s dětmi s přetrvávajícími primárními reflexy. Tyto děti mívají problémy ve škole (poruchy učení, soustředění, pozornosti), s motorikou (horší hrubá i jemná motorika, grafomotorika a koordinace pohybů), mají autistické symptomy nebo mají problémy s řečí, čemuž se věnuji v tomto článku. Ráda spolupracuji s logopedy, abychom nabídli co nejkomplexnější přístup a péči dětem s těmito potížemi. Cílem tohoto
more » ... mi. Cílem tohoto článku je tedy stručně a srozumitelně vysvětlit souvislosti mezi primárními reflexy a vývojem motoriky a řeči. V závěru pak i krátce zmíním možnosti intervence, které mohou i (kliničtí) logopedi zařadit do své logopedické praxe. Abstract Development of motor skills, primary reflexes and speech development are interconnected. But how?
doi:10.36833/lkl.2020.011 fatcat:d4s3jwavjnd4hjcue4lcdij7ee