The time factor and resilience in families with hearing impaired child
Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením

Miloň Potměšil, Adéla Hanáková, Eva Urbanovská
2012 e-Pedagogium  
Abstrakt V současné době se dostala kvalita života do popředí zájmu pracovníků v pomáhajících profesích. Výzkum byl zaměřen na zjištění a popis faktorů, které se podílejí na míře a efektivitě speciálněpedagogických postupů, využívaných ke zvýšení resilience rodiny vychovávající dítě s postižením sluchu. Cílovými skupinami byly rodiny s dítětem se sluchovým postižením. Dotazníkovou metodou doplněnou analýzou případových studií byly popsány specifi cké postupy z hlediska poskytovatelů a z
more » ... ovatelů a z hlediska rodin. Rodinná resilience bude ve výzkumu pojímána jako součást parametru kvality života. Klíčová slova Rodina, dítě se sluchovým postižením, resilience. The time factor and resilience in families with hearing impaired child Abstract At the present time, the quality of life came to the fore. Quality of life of families in which the care of a child with disabilities has become a subject of research project submitted. Research brings fi nding eff ectiveness of special education methods used to increase the resilience of the family raising a child with hearing impairment. The target groups were families with a child with hearing impairment. The subject of this research was to determine the existence of practices with a family resilience and effi ciency. Questionnaire method and in addition analysis of case studies describe the specifi c procedures in terms of providers and in terms of families. Family resilience research is viewed as part of quality of life parameters. Tools to promote family resilience were examined in families with children with hearing impairment.
doi:10.5507/epd.2012.009 fatcat:2icdtxrv2bhmhhp5fvefiv36dm