The Phenomenon of Student Migration in Ukraine

K. Y. Velychko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, M. O. Yaremenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
2020 Bìznes Inform  
314.74 JEL: F22 Velychko K. Yu., Yaremenko M. O. The Phenomenon of Student Migration in Ukraine To study the processes of educational migration among Ukrainian students, in the article, the features of the process of student migration in Ukraine were analyzed. Factors that significantly influence this process were highlighted, among which the main one is the desire to get a good education because of the higher standards and, most often, to stay after studying in a country, which altogether is
more » ... gative for Ukraine. It was determined that the main impetus for expanding educational migration was the adoption in 2014 of the Law of Ukraine "On Higher Education", that declared international integration and integration of the national higher education system into the European educational space, as well as an active participation of Ukrainian universities in Erasmus+, Horizon 2020, which formed a segment of Ukrainian international academic mobility. Using scientific methods such as data collection, interpretation of research, and construction of several regression models, it was concluded that Poland, Germany, and the Russian Federation are the centers of attraction of Ukrainian student youth during the study period. It was proved that the factors which contributed to the selection of these countries are linguistic and territorial proximity (Russia, Poland), perception of tradition, culture, as well as the opportunity to study for free (France, Poland). It was also emphasized the importance of the gender aspect of student migration. It was statistically proven that women are more likely to go abroad for tertiary education than men. Using a model of multiple regression, which was not previously used in studies of migration processes, it was found that among the possible factors influencing the variable "exit mobility rate", the development of international tourism had the greatest impact. Necessary migration policy measures on reducing the level of emigration were proposed. Moreover, the importance of solving such a problem as "brain drain" was suggested, which means the emigration of highly qualified professionals, associated with student migration, and has a very negative impact on the formation of scientific potential, and the recommendations to eliminate the negative results of the current situation of "brain drain" in Ukraine were proposed. Furthermore, the mentioned in this article scientific developments can be used in further research on student emigration in Ukraine. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9336-0202 УДК 314.74 JEL: F22 Величко К. Ю., Яременко М. О. Феномен студентської міграції в Україні З метою дослідження процесів освітньої міграції серед українських студентів у статті було проаналізовано особливості процесу міграції студентської молоді в Україні. Виділено фактори, які суттєво впливають на цей процес, серед яких ключовим є бажання одержати гарну освіту за більш високими стандартами та, найчастіше, залишитися після навчання у країні, що є негативним для України. Визначено, що головним поштовхом для розширення освітньої міграції було ухвалення у 2014 р. Закону України «Про вищу освіту», де декларується міжнародна інтеграція та інтеграція національної системи вищої освіти до європейського освітнього простору, а також активна участь українських університетів у програмах Еразмус+, Горизонт-2020, що фактично сформувало сегмент української міжнародної академічної мобільності. Використовуючи наукові методи, такі як збирання даних, інтерпретація досліджень і побудова декількох моделей регресії, було зроблено висновки, що Польща, Німеччина, Російська Федерація виступають центрами тяжіння студентської молоді з України впродовж досліджуваного періоду. Доведено, що факторами, які сприяли виділенню цих країн, є мовна та територіальна близькість (Росія, Польща), сприйняття традицій, культури, а також можливість навчання на безоплатній основі (Франція, Польща). Акцентовано увагу і на гендерному аспекті студентської міграції. Статистично доведено, що жінки частіше їдуть за кордон для отримання вищої освіти, ніж чоловіки. Завдяки моделі множинної регресії, яка раніше не застосовувалася в дослідженнях міграційних процесів, було з'ясовано, що серед можливих факторів, що впливають на змінний «коефіцієнт виїзної мобільності», найбільший вплив мав розвиток міжнародного туризму. Запропоновано необхідні заходи міграційної політики щодо зниження рівня еміграції. Крім того, наголошено на важливості вирішення такої проблеми, як «відтік мізків», тобто еміграції висококваліфікованих фахівців, що пов'язано також зі студентською міграцію та вкрай негативно відбивається на формуванні наукового потенціалу країни. Надано рекомендації щодо усунення негативних результатів нинішньої ситуації «відтоку мізків» з України. Запропоновані наукові розробки можуть бути використані в подальших дослідженнях проблематики студентської еміграції в Україні. Ключові слова: міграція, студентська міграція, освіта, фактори міграції, академічна мобільність. Величко Катерина Юріївна -кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп.
doi:10.32983/2222-4459-2020-5-62-70 fatcat:aqvlif4runh2pn2hc7s6pps34m